Babolat-Cup Qualifiers I

am 7. Februar 2020 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Vienna Shuttle Rocks Saitenreisser 0:6 1:12
Sigas Bad-Rats 1:5 4:10
Fliegende Federn FC FC 1:5 3:11
Dickhäuter & Co. Racketeers 3:3 9:6
Dickhäuter & Co. Saitenreisser 4:2 8:5
Six Pack Bad-Rats 1:5 4:10
Vienna Shuttle Rocks Fliegende Federn 3:3 7:9
Racketeers FC FC 1:5 4:11
Six Pack Sigas 2:4 6:9

Spiel Vienna Shuttle Rocks Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kuntschnig Franz He Anson 21 18 14 21 17 21 1 2 0 1
2.E Kalinka Simon Scheifinger Toni 11 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.E Eskandari Farshid Krawiec Pierre 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Eskandari Farshid / Wolska-Ogrodnik Barbara He Anson / Oberweger Roland 13 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.D Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara Krawiec Pierre / Scheifinger Renate 15 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Kalinka Dietmar / Kalinka Silvia Oberweger Roland / Rakowitz Carina 12 21 22 24 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 1 12 0 6


Spiel Sigas Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hörmann Peter Sreeder Badigam 21 17 14 21 15 21 1 2 0 1
2.E Putz Wolfgang Hofer Martin 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
3.E Robert Weber Adrian 1 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Ofner Christian / Putz Wolfgang Sreeder Badigam / Li 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Ofner Christian / Robert Weber Zhang / Li 13 21 21 14 14 21 1 2 0 1
3.D Höfner Christian / Hörmann Peter Zhang / Li 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Rats 4 10 1 5


Spiel Fliegende Federn FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Bauer Thomas Schaller Fabian 9 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.E Frank Dominik Stöger Eduard 21 11 15 21 21 14 2 1 1 0
3.E Franz Jud Kuchler Roland 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Bauer Thomas / Chen Johannes Schaller Fabian / Kuchler Roland 5 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.D Frank Dominik / Schabel Roswitha Stoisser Thomas / Stöger Eduard 18 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Chen Johannes / Franz Jud Stoisser Thomas / Kislyakova Kristina 22 20 16 21 14 21 1 2 0 1
Sieger: FC FC 3 11 1 5


Spiel Dickhäuter & Co. Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christian Leth Kronberger Markus 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
2.E Johannes Lenhart Seyfried Richard 21 16 21 9 0 0 2 0 1 0
3.E Kreuzhuber Stefan Jesse 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Pelz Alexandra / Johannes Lenhart Baier Jürgen / Jesse 12 21 21 17 17 21 1 2 0 1
2.D Gerald Max / Pfeifer Andreas Seyfried Richard / Baier Jürgen 10 21 21 15 18 21 1 2 0 1
3.D Pelz Alexandra / Kreuzhuber Stefan Kleewein Johanna / Pils Hannes 21 18 16 21 6 21 1 2 0 1
Unentschieden 9 6 3 3


Spiel Dickhäuter & Co. Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christian Leth He Anson 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Johannes Lenhart Scheifinger Toni 14 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.E Gerald Max Krawiec Pierre 21 18 17 21 21 18 2 1 1 0
1.D Christian Leth / Johannes Lenhart He Anson / Oberweger Roland 21 11 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D Kreuzhuber Stefan / Gerald Max Scheifinger Toni / Krawiec Pierre 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Pelz Alexandra / Pfeifer Andreas Oberweger Roland / Rakowitz Carina 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 8 5 4 2


Spiel Six Pack Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nohejl Alex Sreeder Badigam 21 18 7 21 15 21 1 2 0 1
2.E Finkes Jürgen Hofer Martin 21 7 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Koudelka Edi Adrian 21 17 19 21 13 21 1 2 0 1
1.D Finkes Jürgen / Kutschera Martin Sreeder Badigam / Li 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Koudelka Edi / Clausen Andreas Zhang / Li 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Baron Nadja / Clausen Andreas Zhang / Hofer Martin 10 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Rats 4 10 1 5

Spiel Vienna Shuttle Rocks Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kuntschnig Franz Bauer Thomas 13 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Kalinka Simon Frank Dominik 6 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3.E Eskandari Farshid Franz Jud 14 21 25
23
14
21
1
2
0
1
1.D Kuntschnig Franz / Podgorzak Barbara Bauer Thomas / Frank Dominik 21 19 16 21 21 13 2 1 1 0
2.D Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara Schabel Roswitha / Chen Johannes 19 21 21 12 21 8 2 1 1 0
3.D Kalinka Silvia / Kalinka Dietmar Schabel Roswitha / Franz Jud 11 21 21 19 11 21 1 2 0 1
Unentschieden 5
10
2
4

Spiel Racketeers FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kronberger Markus Schaller Fabian 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Pils Hannes Stöger Eduard 14 21 21 14 13 21 1 2 0 1
3.E Kleewein Johanna Kuchler Roland 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Baier Jürgen / Kronberger Markus Schaller Fabian / Stoisser Thomas 14 21 21 19 17 21 1 2 0 1
2.D Seyfried Richard / Jesse Kuchler Roland / Kislyakova Kristina 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Kleewein Johanna / Pils Hannes Stoisser Thomas / Kislyakova Kristina 20 22 21 14 21 19 2 1 1 0
Sieger: FC FC 4 11 1 5


Spiel Six Pack Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nohejl Alex Hörmann Peter 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.E Finkes Jürgen Putz Wolfgang 21 17 23 25 12 21 1 2 0 1
3.E Koudelka Edi Robert Weber 14 21 21 13 21 14 2 1 1 0
1.D Nohejl Alex / Kutschera Martin Robert Weber / Ofner Christian 17 21 21 13 15 21 1 2 0 1
2.D Koudelka Edi / Baron Nadja Hörmann Peter / Spitzer Augustine 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Clausen Andreas / Finkes Jürgen Höfner Christian / Spitzer Augustine 21 9 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Sigas 6 9 2 4