Auftakt im Qualifiers-Cup

21.9.2018 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Go Badminton Racketeers 5:1 10:4
Netztester Federmäuse 3:3 8:8
Vienna Shuttlemasters II Dickhäuter & Co. 2:4 4:9
Shuttle Up Fliegenfänger 1:5 5:11
Kleine Panditen Penguasaan 21 5:1 10:4
Rasers Spielraum 2:4 4:9
Inter16 FC FC 0:6 2:12
Flying Rackets Adlers Team 2:4 5:9
Bisons Saitenreisser 3:3 7:6
Federleicht Fliegende Federn 3:3 8:7


Spiel Go Badminton Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Andy Boulbes Guillaume 22 20 21 12 0 0 2 0 1 0
2.E Andy Teng Santler Helmuth 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Pham van Ninh Seyfried Richard 19 21 21 13 21 17 2 1 1 0
1.D Nguyen Andy / Nguyen Mimi Boulbes Guillaume / Seyfried Richard 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Pham van Ninh / Raidl Phuong Kronberger Markus / Santler Helmuth 21 17 17 21 21 11 2 1 1 0
3.D Nguyen Trang / Nguyen Mimi Kronberger Markus / Pils Hannes 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Go Badminton 10 4 5 1


Spiel Netztester Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Huber Benjamin Hejda Gerhard 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
2.E Osele Günther Keim Peter 17 21 21 19 17 21 1 2 0 1
3.E Celoud Patrik Brigit Walenta 15 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Huber Benjamin / Stangl Robert Bauer Thomas / Brigit Walenta 19 21 21 17 21 13 2 1 1 0
2.D Krenn Christian / Osele Günther Hejda Gerhard / Faes Manfred 22 20 16 21 8 21 1 2 0 1
3.D Krenn Christian / Celoud Patrik Eschinger Gerhard / Keim Peter 21 13 17 21 21 16 2 1 1 0
Unentschieden 8 8 3 3


Spiel Vienna Shuttlemasters II Dickhäuter & Co. 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Truskaller Michael Wojcik Mario 17 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2.E Madl Ferenc Gerald Max 24 26 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Richard Haubenwallner Pfeifer Andreas 9 21 7 21 0 0 0 2 0 1
1.D Jörg Taborsky / Deusch Christian Gerald Max / Pfeifer Andreas 21 15 21 9 0 0 2 0 1 0
2.D Deusch Christian / Truskaller Michael Wojcik Mario / Swierczewska Kasia 5 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Jörg Taborsky / Vokroj Katharina Swierczewska Kasia / Pelz Alexandra 26 28 21 17 21 17 2 1 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 4 9 2 4


Spiel Shuttle Up Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kornfeld Michael Christian Vanek 21 13 13 21 21 15 2 1 1 0
2.E Driza Wolfgang Martin Weber 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Knotzner Brigitte Weiss Otto 11 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1.D Kornfeld Michael / Driza Wolfgang Christian Vanek / Martin Weber 14 21 21 10 19 21 1 2 0 1
2.D Poschner Thimo / Speiser Christian Thomas Kandl / Arnold Quell 15 21 24 22 19 21 1 2 0 1
3.D Poschner Erwin / Knotzner Brigitte Weiss Otto / Erhard Brigitte 15 21 21 19 13 21 1 2 0 1
Sieger: Fliegenfänger 5 11 1 5


Spiel Kleine Panditen Penguasaan 21 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Halbauer Daniel Vokroj Rene 6 21 4 21 0 0 0 2 0 1
2.E Hackl Clemens Vokroj Katharina 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Nguyen Michael Young Gerald 21 3 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Dick Vincent / Schlegel Werner Alois Toifl / Joelly Marlies 21 12 15 21 21 18 2 1 1 0
2.D Dick Vincent / Nguyen Michael Marek Stefan / Joelly Niclas 14 21 21 14 21 19 2 1 1 0
3.D Hackl Clemens / Schlegel Werner Trojanek Michael / Trojanek Sonja 21 8 23 21 0 0 2 0 1 0
Sieger: Kleine Panditen 10 4 5 1


Spiel Rasers Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Magrutsch Christian Ebner Martin 12 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.E Raser Erika Robert Weber 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Sladek Sandra Valentin Hauser 11 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1.D Kainz Ludwig / Raser Erika Alexander Zbauzik / Valentin Hauser 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Magrutsch Christian / Sladek Sandra Alexander Zbauzik / Sonnleitner Martin 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Kainz Ludwig / Magrutsch Hilde Manfred Altnöder / Michael Vizvary 21 11 18 21 21 11 2 1 1 0
Sieger: Spielraum 4 9 2 4


Spiel Inter16 FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Atzenhofer Ernst Stöger Eduard 16 21 21 18 15 21 1 2 0 1
2.E Baron Nadja Affenzeller Thomas 16 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Velisek Wolfgang Stoisser Thomas 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Hildebrandt Bernd / Baron Nadja Stöger Eduard / Stöger Reinhard 21 18 17 21 15 21 1 2 0 1
2.D Hildebrandt Bernd / Pitsch Helmut Stoisser Thomas / Affenzeller Thomas 18 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Pitsch Helmut / Atzenhofer Ernst Stoisser Thomas / Stöger Reinhard 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: FC FC 2 12 0 6


Spiel Flying Rackets Adlers Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Andreas Deutschmann Schramek Manuel 22 20 17 21 15 21 1 2 0 1
2.E Markus Kapfer Jajkowicz Wojciech 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Martin List Baran Slawomir 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Martin List / Joachim Ritter Podgorzak Barbara / Wolska-Ogrodnik Barbara 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Andreas Deutschmann / Markus Kapfer Schramek Manuel / Weissenberg 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Joachim Ritter / Erich Wagner Rowny Jaroslaw / Baran Slawomir 21 15 17 21 21 19 2 1 1 0
Sieger: Adlers Team 5 9 2 4

Spiel Bisons Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sojka Jacek He Anson 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Szuszkiewicz Robert He Anson 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Zielinski Krystian Scheifinger Toni 21 18 19 21 11 21 1 2 0 1
1.D Sojka Jacek / Zielinski Krystian He Anson / Zheng Kevin 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Bibro Jacek / Szuszkiewicz Robert Scheifinger Toni / Scheifinger Renate 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Mehrt Michal / Swierczewski Marek Scheifinger Renate / Zheng Kevin 21 7 21 13 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 6 3 3

Spiel Federleicht Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Mader Niki Bauer Thomas 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
2.E Künzel Veronika Franz Jud 20 22 21 3 21 6 2 1 1 0
3.E Erhard Brigitte Schilberg Johannes 22 20 12 21 13 21 1 2 0 1
1.D Weidlich Roman / Mader Niki Bauer Thomas / Schabel Roswitha 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
2.D Künzel Veronika / Schabauer Hannes Franz Jud / Chen 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Erhard Brigitte / Schabauer Hannes Chen / Schabel Roswitha 14 21 23 21 21 23 1 2 0 1
Unentschieden 8 7 3 3