Babolat-Cup Qualifiers

am 15. Februar 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Federmäuse Inter16 5:1 11:5
Netztester On Bad Mints 5:1 10:3
Spielraum Vienna Shuttlemasters II 1:5 2:10
Bisons Fliegenfänger 6:0 12:3
Dickhäuter & Co. Shuttle Up 6:0 12:1
Hart & Hart Netztester 5:1 10:3
Inter16 On Bad Mints 5:1 10:2
Dickhäuter & Co. Spielraum 4:2 8:6
Bisons Vienna Shuttlemasters II 2:4 4:10
Shuttle Up Hart & Hart 0:6 0:12
Federmäuse Fliegenfänger 6:0 12:0


Spiel Federmäuse Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hejda Gerhard Atzenhofer Ernst 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Medwe Hildebrandt Bernd 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Doris Holzweber Velisek Wolfgang 11 21 21 13 13 21 1 2 0 1
1.D Doris Holzweber / Hejda Gerhard Hildebrandt Bernd / Velisek Wolfgang 21 17 18 21 21 18 2 1 1 0
2.D Bauer Thomas / Wagner Peter Baron Nadja / Atzenhofer Ernst 21 12 15 21 21 18 2 1 1 0
3.D Wagner Peter / Medwe Pitsch Helmut / Baron Nadja 15 21 21 19 21 18 2 1 1 0
Sieger: Federmäuse 11 5 5 1

Spiel Netztester On Bad Mints 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Xin Lü Walter Kieweg 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E Kang Johnson David Lackner 21 13 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Koller Christine 21 5 21 5 0 0 2 0 1 0
1.D Stangl Robert / Koller Daniel Raithoher / Vesela 21 12 19 21 21 18 2 1 1 0
2.D Krenn Christian / Osele Günther Daniel Raithoher / Christine 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Kang Johnson / Krenn Christian David Lackner / Vesela 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Netztester 10 3 5 1

Spiel Spielraum Vienna Shuttlemasters II 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ebner Martin Pucher Andreas 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Robert Weber Haid 13 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.E Valentin Hauser Jiang 21 11 21 9 0 0 2 0 1 0
1.D Valentin Hauser / Sonnleitner Martin Haid / Jiang 9 21 5 21 0 0 0 2 0 1
2.D Aiting / Robert Weber Pucher Andreas / Deusch Christian 11 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Manfred Altnöder / Michael Vizvary Jörg Taborsky / Wynn Florante 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Vienna Shuttlemasters II 2 10 1 5

Spiel Bisons Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ziolkowski Martin Quell Arnold 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
2.E Michalski Andrzej Weiss Otto 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
3.E Sojka Jacek Erhard Brigitte 24 26 21 11 21 13 2 1 1 0
1.D Ziolkowski Martin / Gorgon Wojtek Vanek Christian / Martin Weber 18 21 21 12 21 13 2 1 1 0
2.D Ziolkowski Marek / Sojka Jacek Hofner Christine / Quell Arnold 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Gorgon Wojtek / Bibro Jacek Thomas Kandl / Martin Weber 17 21 21 14 21 10 2 1 1 0
Sieger: Bisons 12 3 6 0

Spiel Dickhäuter & Co. Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wojcik Mario Kornfeld Michael 21 11 21 9 0 0 2 0 1 0
2.E Pfeifer Andreas Kad Ankur 21 18 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Kreuzhuber Stefan Poschner Erwin 21 10 21 8 0 0 2 0 1 0
1.D Wojcik Mario / Pfeifer Andreas Speiser Christian / Kornfeld Michael 21 10 21 18 0 0 2 0 1 0
2.D Hartner Peter / Kreuzhuber Stefan Dharival Gaurav / Knotzner Brigitte 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
3.D Golaszewski Peter / Johannes Lenhart Knotzner Brigitte / Kad Ankur 21 13 19 21 21 0 2 1 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 12 1 6 0

Spiel Hart & Hart Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Tran M. Xin Lü 18 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Tien Osele Günther 21 8 21 8 0 0 2 0 1 0
3.E Jose Stangl Robert 18 21 21 15 21 13 2 1 1 0
1.D Tran Theresa / Tran M. Xin Lü / Koller 21 14 21 8 0 0 2 0 1 0
2.D Tien / Tran Theresa Stangl Robert / Osele Günther 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Jose / Tran Theresa Kang Johnson / Krenn Christian 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Hart & Hart 10 3 5 1

Spiel Inter16 On Bad Mints 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Atzenhofer Ernst Walter Kieweg 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E Hildebrandt Bernd Daniel Raithoher 21 7 21 4 0 0 2 0 1 0
3.E Velisek Wolfgang David Lackner 17 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Atzenhofer Ernst / Baron Nadja Christine / Walter Kieweg 21 10 21 9 0 0 2 0 1 0
2.D Hildebrandt Bernd / Pitsch Helmut Vesela / David Lackner 21 11 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Pitsch Helmut / Velisek Wolfgang Vesela / Christine 21 13 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Inter16 10 2 5 1

Spiel Dickhäuter & Co. Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wojcik Mario Ebner Martin 21 11 18 21 21 9 2 1 1 0
2.E Johannes Lenhart Robert Weber 21 17 19 21 21 11 2 1 1 0
3.E Pfeifer Andreas Valentin Hauser 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Wojcik Mario / Pfeifer Andreas Valentin Hauser / Sonnleitner Martin 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Hartner Peter / Kreuzhuber Stefan Aiting / Robert Weber 11 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Johannes Lenhart / Golaszewski Peter Manfred Altnöder / Michael Vizvary 21 14 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 8 6 4 2

Spiel Bisons Vienna Shuttlemasters II 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ziolkowski Martin Pucher Andreas 11 21 21 18 21 11 2 1 1 0
2.E Gorgon Wojtek Haid 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Michalski Andrzej Jiang 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Gorgon Wojtek / Ziolkowski Martin Haid / Jiang 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Ziolkowski Marek / Bibro Jacek Pucher Andreas / Deusch Christian 13 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3.D Sojka Jacek / Michalski Andrzej Wynn Florante / Jörg Taborsky 14 21 21 15 21 12 2 1 1 0
Sieger: Vienna Shuttlemasters II 4 10 2 4

Spiel Shuttle Up Hart & Hart 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kornfeld Michael Tran M. 17 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.E Kad Ankur Tien 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Dharival Gaurav Jose 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Speiser Christian / Dharival Gaurav Tran Theresa / Tran M. 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Poschner Erwin / Knotzner Brigitte Tien / Tran Theresa 18 21 26 28 0 0 0 2 0 1
3.D Speiser Christian / Poschner Thimo Jose / Tran Theresa 16 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hart & Hart 0 12 0 6

Spiel Federmäuse Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hejda Gerhard Vanek Christian 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E Medwe Quell Arnold 21 10 21 6 0 0 2 0 1 0
3.E Bauer Thomas Weiss Otto 21 13 21 4 0 0 2 0 1 0
1.D Doris Holzweber / Medwe Vanek Christian / Martin Weber 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Wagner Peter / Bauer Thomas Weiss Otto / Thomas Kandl 21 4 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Hejda Gerhard / Doris Holzweber Erhard Brigitte / Hofner Christine 21 9 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 12 0 6 0