Babolat-Cup Mittlere Division

30. November 2018 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Hot Shots Federsport 16 1:5 5:10
Sigas Vienna Shuttlemasters 4:2 9:5
Federsport 16 Vienna Shuttlemasters 5:1 10:3
Schlägertrupp Sigas 4:2 9:5
Dekillas Bad-Rats 1:5 2:10
Six Pack Hot Shots 1:5 2:10
Bad-Rats Schlägertrupp 4:2 8:4
Dekillas Six Pack 1:5 3:11

Spiel Hot Shots Federsport 16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Lysgaard Henrik Maresch Yannick 12 21 21 19 18 21 1 2 0 1
2.E Stemeseder Felix Pehak Martin 12 21 21 19 11 21 1 2 0 1
3.E Nguyen Trung Ploiner Christoph 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Nguyen Thomas / van Linthoudt Ralph Maresch Yannick / Franek Andreas 10 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Nguyen Trung / Tiron Nicoletta Ploiner Christoph / Franek Andreas 18 21 21 15 12 21 1 2 0 1
3.D Lysgaard Henrik / van Linthoudt Ralph Pehak Martin / Halb Walter 21 7 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federsport 16 5 10 1 5


Spiel Sigas Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ofner Christian Deusch Christian 21 15 20 22 21 18 2 1 1 0
2.E Hörmann Peter Truskaller Michael 21 7 21 9 0 0 2 0 1 0
3.E Spitzer Augustine Pucher 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Ofner Christian / Ofner Andrea Xiaoyan Jiang / Pucher 21 6 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Ofner Andrea / Hörmann Peter Aaron Jiang / Truskaller Michael 21 9 21 9 0 0 2 0 1 0
3.D Höfner Christian / Spitzer Augustine Aaron Jiang / Xiaoyan Jiang 14 21 21 19 6 21 1 2 0 1
Sieger: Sigas 9 5 4 2

Spiel Federsport 16 Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Maresch Yannick Deusch Christian 18 21 21 10 21 12 2 1 1 0
2.E Pehak Martin Aaron Jiang 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
3.E Ploiner Christoph Pucher 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Ploiner Christoph / Sigwald Christoph Pucher / Deusch Christian 20 22 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Maresch Yannick / Pehak Martin Truskaller Michael / Aaron Jiang 21 9 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Sigwald Christoph / Halb Walter Xiaoyan Jiang / Truskaller Michael 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federsport 16 10 3 5 1

Spiel Schlägertrupp Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zach Robert Ofner Christian 21 15 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Hofbauer Norbert Hörmann Peter 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.E Nagl Kristof Höfner Christian 21 17 21 8 0 0 2 0 1 0
1.D Ebert-Weglehner Roland / Sonja Reiterer Spitzer Wilhelm / Ofner Andrea 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Schlenz / Hofbauer Norbert Ofner Christian / Ofner Andrea 9 21 21 15 12 21 1 2 0 1
3.D Nürnberger Thomas / Ebert-Weglehner Roland Hörmann Peter / Höfner Christian 18 21 24 22 21 10 2 1 1 0
Sieger: Schlägertrupp 9 5 4 2


Spiel Dekillas Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Szedenik Martina Sreeder Badigam 13 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Meli Fric * Fallmann Andreas 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
3.E Kraner Klaus Gruber Martin 23 25 9 21 0 0 0 2 0 1
1.D Szedenik Martina / Reinhard Marth Fallmann Andreas / Sreeder Badigam 6 21 23 25 0 0 0 2 0 1
2.D Robert Jelinek / Reinhard Marth Gruber Martin / Hofer Martin 19 21 21 23 0 0 0 2 0 1
3.D Robert Jelinek / Roland Neumann Gruber Martin / Gruber Elisabeth 16 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Rats 2 10 1 5

Spiel Six Pack Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Werner Huber Lysgaard Henrik 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.E Jürgen Finkes Stemeseder Felix 20 22 15 21 0 0 0 2 0 1
3.E Koudelka Edi van Linthoudt Ralph 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
1.D Koudelka Edi / Andreas Clausen Nguyen Trung / Lysgaard Henrik 8 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Alex Nohejl / Martin Kutschera Nguyen Thomas / van Linthoudt Ralph 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Werner Huber / Jürgen Finkes Tiron Nicoletta / Stemeseder Felix 8 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hot Shots 2 10 1 5


Spiel Bad-Rats Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Zach Robert 21 17 21 17 0 0 2 0 1 0
2.E Fallmann Andreas Hofbauer Norbert 21 9 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Hofer Martin Nagl Kristof 8 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Hofer Martin / Gruber Elisabeth Zach Robert / Sonja Reiterer 6 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.D Fallmann Andreas / Gruber Martin Sonja Reiterer / Robert Schlenz 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Sreeder Badigam / Gruber Martin Nürnberger Thomas / Nagl Kristof 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad-Rats 8 4 4 2

Spiel Dekillas Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Szedenik Martina Werner Huber 20 22 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Meli Fric * Jürgen Finkes 21 13 16 21 17 21 1 2 0 1
3.E Kraner Klaus Koudelka Edi 8 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1.D Szedenik Martina / Reinhard Marth Martin Kutschera / Alex Nohejl 21 14 18 21 21 15 2 1 1 0
2.D Robert Jelinek / Reinhard Marth Jürgen Finkes / Werner Huber 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Robert Jelinek / Roland Neumann Andreas Clausen / Koudelka Edi 15 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Six Pack 3 11 1 5