Babolat-Cup Mittlere Division A & B

am 20. September 2019 im Sporetcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bad-Rats Bad-Mintons 3:3 7:6
Federation Schlägertrupp 2:4 5:9
Federation Bad-Rats 3:3 8:8
Schlägertrupp Bad-Mintons 1:5 3:10
Dickhäuter & Co. Adlers Team 3:3 7:9
Saitenreisser Vienna Shuttle Rocks 4:2 10:4
Racketeers FC FC 2:4 6:8
Racketeers Adlers Team 2:4 6:9
Bisons Vienna Shuttle Rocks 6:0 12:1
Dickhäuter & Co. Fliegende Federn 4:2 9:6
Saitenreisser FC FC 4:2 10:7
Bisons Fliegende Federn 4:2 8:4


Spiel Bad-Rats Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Möderndorfer Gerd 22 24 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Fallmann Andreas Menzinger Christian 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Gruber Martin Frank Günther 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Sreeder Badigam / Fallmann Andreas Eschwé Jakob / Frank Günther 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Gruber Martin / Hofer Martin Möderndorfer Gerd / Eschwé Jakob 19 21 21 19 17 21 1 2 0 1
3.D Schluschanek Manfred / Hofer Martin Menzinger Christian / Frank Günther 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3


Spiel Federation Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Engelbert Tomes Zach Robert 21 10 18 21 21 11 2 1 1 0
2.E Zemann-Schälss Arnold Hofbauer Norbert 21 9 21 15 0 0 2 0 1 0
3.E Schneider Norbert Nagl Kristof 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Schneider Norbert / Edgar Klammer Zach Robert / Sonja Reiterer 19 21 21 16 17 21 1 2 0 1
2.D Joannov Alexander / Karrer Norbert Hofbauer Norbert / Nagl Kristof 9 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Joannov Alexander / Edgar Klammer Robert Schlenz / Sonja Reiterer 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 5 9 2 4


Spiel Federation Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Engelbert Tomes Sreeder Badigam 10 21 21 11 19 21 1 2 0 1
2.E Zemann-Schälss Arnold Fallmann Andreas 21 4 15 21 21 17 2 1 1 0
3.E Edgar Klammer Gruber Martin 5 21 21 17 21 0 2 1 1 0
1.D Engelbert Tomes / Zemann-Schälss Arnold Sreeder Badigam / Fallmann Andreas 21 18 18 21 7 21 1 2 0 1
2.D Karrer Norbert / Joannov Alexander Gruber Martin / Hofer Martin 5 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.D Schneider Norbert / Karrer Norbert Hofer Martin / Schluschanek Manfred 21 17 22 20 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 8 3 3


Spiel Schlägertrupp Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zach Robert Möderndorfer Gerd 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
2.E Hofbauer Norbert Menzinger Christian 21 19 19 21 14 21 1 2 0 1
3.E Nagl Kristof Frank Günther 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Zach Robert / Sonja Reiterer Eschwé Jakob / Frank Günther 16 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Robert Schlenz / Hofbauer Norbert Möderndorfer Gerd / Eschwé Jakob 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Robert Schlenz / Sonja Reiterer Menzinger Christian / Frank Günther 13 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 3 10 1 5


Spiel Dickhäuter & Co. Adlers Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Pfeifer Andreas Schramek Manuel 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.E Kreuzhuber Stefan Szawek 21 11 16 21 21 14 2 1 1 0
3.E Dell-Mour Camillo Jajkowicz Wojciech 19 21 21 16 21 11 2 1 1 0
1.D Pfeifer Andreas / Johannes Lenhart Schramek Manuel / Weissenberger Daniela 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Hartner Peter / Kreuzhuber Stefan Jajkowicz Wojciech / Jarek 19 21 21 16 21 14 2 1 1 0
3.D Pelz Alexandra / Golaszewski Peter Chorobik Leszek / Szawek 14 21 21 17 14 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 9 3 3


Spiel Saitenreisser Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E He Anson Sentosa Ryan 21 5 21 11 0 0 2 0 1 0
2.E Oberweger Roland Fritz Marko 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Scheifinger Toni Eskandari Farshid 21 5 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D He Anson / Krawiec Pierre Podgorzak Barbara / Sentosa Ryan 21 19 17 21 17 21 1 2 0 1
2.D Oberweger Roland / Krawiec Pierre Podgorzak Barbara / Kalinka Dietmar 21 13 20 22 18 21 1 2 0 1
3.D Scheifinger Renate / Scheifinger Toni Kalinka Simon / Kalinka Dietmar 21 6 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Saitenreisser 10 4 4 2


Spiel Racketeers FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Jesse Schaller Fabian 16 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2.E Santler Helmuth Affenzeller Thomas 21 18 12 21 7 21 1 2 0 1
3.E Holzer Wolfang Stoisser Thomas 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Jesse / Seyfried Richard Schaller Fabian / Stöger Eduard 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Seyfried Richard / Kronberger Paul Affenzeller Thomas / Kislyakova Kristina 14 21 22 20 14 21 1 2 0 1
3.D Holzer Wolfang / Santler Helmuth Stoisser Thomas / Kislyakova Kristina 21 17 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: FC FC 6 8 2 4


Spiel Racketeers Adlers Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Seyfried Richard Schramek Manuel 18 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Kronberger Markus Baran Slawomir 11 21 21 13 21 17 2 1 1 0
3.E Holzer Wolfang Rowny Jaroslaw 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Santler Helmuth / Jesse Schramek Manuel / Weissenberger Daniela 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Kronberger Markus / Santler Helmuth Jajkowicz Wojciech / Weissenberger Daniela 19 21 21 18 15 21 1 2 0 1
3.D Seyfried Richard / Holzer Wolfang Rowny Jaroslaw / Chorobik Leszek 21 16 16 21 17 21 1 2 0 1
Sieger: Adlers Team 6 9 2 4


Spiel Bisons Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Swierczewski Marek Fritz Marko 21 8 21 7 0 0 2 0 1 0
2.E Ziolkowski Martin Eskandari Farshid 21 10 21 4 0 0 2 0 1 0
3.E Szuszkiewicz Robert Kalinka Dietmar 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
1.D Zielinski Krystian / Ziolkowski Marek Fritz Marko / Eskandari Farshid 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Zielinski Krystian / Stando Jozef Kalinka Simon / Kalinka Dietmar 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Ziolkowski Marek / Stando Jozef Podgorzak Barbara / Kalinka Dietmar 21 23 21 17 21 15 2 1 1 0
Sieger: Bisons 12 1 6 0


Spiel Dickhäuter & Co. Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Pfeifer Andreas Bauer Thomas 18 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.E Kreuzhuber Stefan Schilberg Johannes 22 20 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Hartner Peter Kohls Peter 17 21 21 9 16 21 1 2 0 1
1.D Pfeifer Andreas / Johannes Lenhart Bauer Thomas / Glauninger Michaela 21 13 11 21 21 18 2 1 1 0
2.D Kreuzhuber Stefan / Dell-Mour Camillo Glauninger Michaela / Chen Johannes 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
3.D Pelz Alexandra / Golaszewski Peter Chen Johannes / Schabel Roswitha 21 13 12 21 21 14 2 1 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 9 6 4 2

Spiel Saitenreisser FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E He Anson Schaller Fabian 12 21 21 15 19 21 1 2 0 1
2.E Oberweger Roland Stoisser Thomas 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
3.E Krawiec Pierre Stöger Eduard 22 20 19 21 23 21 2 1 1 0
1.D He Anson / Krawiec Pierre Schaller Fabian / Stöger Eduard 21 17 12 21 13 21 1 2 0 1
2.D Oberweger Roland / Scheifinger Toni Kislyakova Kristina / Stoisser Thomas 21 10 18 21 21 13 2 1 1 0
3.D Scheifinger Toni / Scheifinger Renate Kislyakova Kristina / Stöger Eduard 13 21 21 16 21 19 2 1 1 0
Unentschieden 10 7 4 2

Spiel Bisons Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Swierczewski Marek Bauer Thomas 18 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2.E Ziolkowski Martin Schilberg Johannes 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Szuszkiewicz Robert Kohls Peter 22 20 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Ziolkowski Marek / Swierczewski Marek Schilberg Johannes / Kohls Peter 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Ziolkowski Marek / Sojka Jacek Bauer Thomas / Glauninger Michaela 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Stando Jozef / Sojka Jacek Schabel Roswitha / Chen Johannes 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 8 4 4 2