Babolat-Cup Mittlere Division

16. November 2018 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Hot Shots Vienna Shuttlemasters 2:4 6:9
Dekillas Schlägertrupp 4:2 8:6
Federsport 16 Six Pack 5:1 10:5
Bad-Rats Sigas 4:2 8:4
Six Pack Vienna Shuttlemasters 1:5 3:11
Federsport 16 Schlägertrupp 2:4 6:8
Dekillas Sigas 4:2 8:5
Hot Shots Bad-Rats 1:5 3:10

Spiel Hot Shots Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stemeseder Felix Deusch Christian 19 21 22 20 16 21 1 2 0 1
2.E van Linthoudt Ralph Jörg Taborsky 11 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Nguyen Trung Florian Haid 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Stemeseder Felix / Nguyen Thomas Richard Haubenwallner / Aaron Jiang 16 21 21 7 21 8 2 1 1 0
2.D Tiron Nicoletta / Nguyen Trung Florian Haid / Aaron Jiang 19 21 21 19 18 21 1 2 0 1
3.D Tiron Nicoletta / van Linthoudt Ralph Andi / Richard Haubenwallner 21 15 23 21 0 0 2 0 1 0
Sieger: Vienna Shuttlemasters 6 9 2 4


Spiel Dekillas Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christoph Joklik Zach Robert 15 21 21 18 21 19 2 1 1 0
2.E Szedenik Martina Hofbauer Norbert 21 7 16 21 21 15 2 1 1 0
3.E Robert Jelinek Nürnberger Thomas 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Kraner Klaus / Roland Neumann Zach Robert / Ebert-Weglehner Roland 10 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Szedenik Martina / Reinhard Marth Hofbauer Norbert / Robert Schlenz 21 19 23 21 0 0 2 0 1 0
3.D Robert Jelinek / Reinhard Marth Nürnberger Thomas / Ebert-Weglehner Roland 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Dekillas 8 6 4 2


Spiel Federsport 16 Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Maresch Yannick Jürgen Finkes 21 8 22 24 21 10 2 1 1 0
2.E Pehak Martin Christian Dertina 0 21 0 21 0 0 0 2 0 1
3.E Ploiner Christoph Stefan Stagl 22 20 21 4 0 0 2 0 1 0
1.D Maresch Yannick / Franek Andreas Alex Nohejl / Martin Kutschera 14 21 21 17 21 17 2 1 1 0
2.D Ploiner Christoph / Franek Andreas Andreas Clausen / Szedenik Herbert
21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
3.D Pehak Martin / Halb Walter Andreas Clausen / Koudelka Edi 22 24 25 23 21 18 2 1 1 0
Sieger: Federsport 16 10 5 5 1


Spiel Bad-Rats Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Fallmann Andreas Ofner Christian 21 6 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Gruber Martin Hörmann Peter 21 23 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Hofer Martin Robert Weber 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
1.D Fallmann Andreas / Salmann Höfner Christian / Spitzer Augustine 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Gruber Martin / Salmann Höfner Christian / Kirchlechner Alexander 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Gruber Elisabeth / Hofer Martin Robert Weber / Ofner Christian 14 21 22 24 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Rats 8 4 4 2

Spiel Six Pack Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Alex Nohejl Deusch Christian 18 21 21 19 0 21 1 2 0 1
2.E Jürgen Finkes Jörg Taborsky 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.E Koudelka Edi Pucher 20 22 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Stefan Stagl / Christian Dertina Jörg Taborsky / Richard Haubenwallner 21 19 12 21 21 19 2 1 1 0
2.D Martin Kutschera / Andreas Clausen Aaron Jiang / Florian Haid 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Szedenik Herbert / Christian Dertina Pucher / Deusch Christian 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Vienna Shuttlemasters 3 11 1 5

Spiel Federsport 16 Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Maresch Yannick Zach Robert 24 26 21 17 17 21 1 2 0 1
2.E Pehak Martin Hofbauer Norbert 21 10 19 21 18 21 1 2 0 1
3.E Ploiner Christoph Robert Schlenz 21 6 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Maresch Yannick / Pehak Martin Zach Robert / Ebert-Weglehner Roland 21 18 23 21 0 0 2 0 1 0
2.D Shlyapkin Roman / Franek Andreas Hofbauer Norbert / Robert Schlenz 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Ploiner Christoph / Halb Walter Nürnberger Thomas / Ebert-Weglehner Roland 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 6 8 2 4

Spiel Dekillas Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christoph Joklik Ofner Christian 15 21 21 15 21 14 2 1 1 0
2.E Szedenik Martina Hörmann Peter 20 22 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Kraner Klaus Kirchlechner Alexander 13 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1.D Szedenik Martina / Reinhard Marth Robert Weber / Spitzer Augustine 21 10 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Jelinek / Reinhard Marth Hörmann Peter / Höfner Christian 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Robert Jelinek / Roland Neumann Spitzer Augustine / Kirchlechner Alexander 21 12 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dekillas 8 5 4 2


Spiel Hot Shots Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stemeseder Felix Fallmann Andreas 11 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.E van Linthoudt Ralph Gruber Martin 22 20 11 21 11 21 1 2 0 1
3.E Nguyen Trung Hofer Martin 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1.D Nguyen Thomas / Nguyen Trung Fallmann Andreas / Salmann 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.D Tiron Nicoletta / Nguyen Thomas Hofer Martin / Salmann 16 21 23 25 0 0 0 2 0 1
3.D Tiron Nicoletta / Stemeseder Felix Gruber Elisabeth / Gruber Martin 21 16 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad-Rats 3 10 1 5