Babolat-Cup Mittlere Division

am 1. März 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bad-Rats Vienna Shuttlemasters 5:1 10:2
Six Pack Sigas 2:4 4:8
Bad-Rats Sigas 3:3 8:7
Schlägertrupp Federsport 16 1:5 3:10
Schlägertrupp Hot Shots 4:2 9:6
Six Pack Vienna Shuttlemasters 3:3 6:7
Hot Shots Federsport 16 3:3 6:6

Spiel Bad-Rats Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Deusch Christian 13 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2.E Fallmann Andreas Jörg Taborsky 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Gruber Martin Pucher 21 19 21 8 0 0 2 0 1 0
1.D Sreeder Badigam / Jerabek Jan Deusch Christian / Pucher 21 15 23 21 0 0 2 0 1 0
2.D Kriebernig Alexander / Jerabek Jan Truskaller Michael / Jörg Taborsky 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Schluschanek Manfred / Fallmann Andreas Richard Haubenwallner / Truskaller Michael 21 10 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad-Rats 10 2 5 1


Spiel Six Pack Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Werner Huber Möth Markus 9 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Christian Dertina Hörmann Peter 10 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Koudelka Edi Ofner Christian 6 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1.D Werner Huber / Martin Kutschera Ofner Christian / Robert Weber 16 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.D Koudelka Edi / Christian Dertina Möth Markus / Kirchlechner Alexander 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Martin Kutschera / Koudelka Edi Höfner Christian / Robert Weber 21 12 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Sigas 4 8 2 4


Spiel Bad-Rats Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Gruber Martin Möth Markus 15 21 21 17 14 21 1 2 0 1
2.E Kriebernig Alexander Hörmann Peter 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Jerabek Jan Ofner Christian 21 19 18 21 21 17 2 1 1 0
1.D Sreeder Badigam / Jerabek Jan Robert Weber / Kirchlechner Alexander 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D Gruber Martin / Fallmann Andreas Höfner Christian / Kirchlechner Alexander 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Schluschanek Manfred / Fallmann Andreas Höfner Christian / Hörmann Peter 21 8 15 21 14 21 1 2 0 1
Unentschieden 8 7 3 3

Spiel Schlägertrupp Federsport 16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hofbauer Norbert Maresch Yannick 17 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.E Nagl Kristof Pehak Martin 13 21 5 21 0 0 0 2 0 1
3.E Robert Schlenz Martin Ploiner 11 21 20 22 0 0 0 2 0 1
1.D Robert Schlenz / Sonja Reiterer Maresch Yannick / Pehak Martin 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.D Nürnberger Thomas / Ebert-Weglehner Roland Shlyapkin Roman / Franek Andreas 16 21 21 6 23 25 1 2 0 1
3.D Sonja Reiterer / Hofbauer Norbert Ploiner Christoph / Halb Walter 21 7 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federsport 16 3 10 1 5


Spiel Schlägertrupp Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hofbauer Norbert Lysgaard Henrik 21 8 22 20 0 0 2 0 1 0
2.E Nagl Kristof Nguyen Trung 21 7 13 21 21 15 2 1 1 0
3.E Robert Schlenz Nakai Yuko 21 19 23 21 0 0 2 0 1 0
1.D Sonja Reiterer / Ebert-Weglehner Roland Lysgaard Henrik / Tiron Nicoletta 20 22 21 18 21 19 2 1 1 0
2.D Nürnberger Thomas / Nagl Kristof Nguyen Trung / Tiron Nicoletta 21 19 19 21 20 22 1 2 0 1
3.D Nürnberger Thomas / Ebert-Weglehner Roland Nguyen Thomas / Pham Ninh 17 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 9 6 4 2


Spiel Six Pack Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Werner Huber Deusch Christian 19 21 22 24 0 0 0 2 0 1
2.E Christian Dertina Jörg Taborsky 11 21 21 19 21 12 2 1 1 0
3.E Koudelka Edi Truskaller Michael 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Stefan Stagl / Christian Dertina Jörg Taborsky / Pucher 17 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.D Werner Huber / Martin Kutschera Truskaller Michael / Richard Haubenwallner 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Stefan Stagl / Martin Kutschera Pucher / Richard Haubenwallner 13 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3Spiel Hot Shots Federsport 16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Thomas Maresch Yannick 13 21 5 21 0 0 0 2 0 1
2.E Pham Ninh Pehak Martin 8 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.E Nakai Yuko Ploiner Christoph 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Lysgaard Henrik / Nguyen Trung Maresch Yannick / Pehak Martin 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
2.D Lysgaard Henrik / Nguyen Thomas Shlyapkin Roman / Franek Andreas 21 11 21 9 0 0 2 0 1 0
3.D Tiron Nicoletta / Pham Ninh Ploiner Christoph / Halb Walter 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 6 3 3