Babolat-Cup Hauptbewerb

7. Dezember 2018 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Penguasaan Bad-Mintons 2:4 5:9
Nanashi Penguasaan 4:2 9:4
Panasha Wintin 3:3 7:7
Duracells Young Guns 0:6 2:12
federation Cinghiali 2:4 4:9
federation Duracells 4:2 9:5
Young Guns Nanashi 5:1 10:3
Wintin Bad-Mintons 3:3 6:7
Cinghiali Panasha 1:5 4:11


Spiel Penguasaan Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wewelka Johannes Christian Vasina 11 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2.E Marek Stefan Jakob Eschwe 19 21 21 16 21 12 2 1 1 0
3.E Toifl Alois Christian Menzinger 19 21 22 20 16 21 1 2 0 1
1.D Wong Alexander / Vokroj Katharina Christian Vasina / Günther Frank 21 8 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Vokroj Rene / Wewelka Johannes Günther Frank / Christian Menzinger 8 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Marek Stefan / Vokroj Rene Günther Frank / Jakob Eschwe 13 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 5 9 2 4


Spiel Nanashi Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Martin Berka * Marek Stefan 21 5 21 9 0 0 2 0 1 0
2.E Rudolf Leithner Toifl Alois 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Peter Vostry Vokroj Rene 11 21 21 10 10 21 1 2 0 1
1.D Peter Danecek / Robert Kaiser Wong Alexander / Vokroj Katharina 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.D Martin Berka * / Yukiko Sakabe Marek Stefan / Toifl Alois 21 9 21 8 0 0 2 0 1 0
3.D Robert Kaiser / Michael Smutny Vokroj Rene / Wewelka Johannes 21 18 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 9 4 4 2


Spiel Panasha Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hoang Vinh Wu Emily 6 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.E Zihao Pottendorfer Karoline 9 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Sreeder Badigam Woletz Werner 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D Nahrebecki Dariusz / Wu Kenny Wu Emily / Pottendorfer Karoline 22 20 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Hoang Vinh / Yao Chenhui Georg WALTER / Swoboda Susanne 17 21 21 15 21 11 2 1 1 0
3.D Wu Kenny / Zihao Georg WALTER / Woletz Werner 20 22 21 17 16 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3


Spiel Duracells Young Guns 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sudarma Allan * Xin Lü 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.E Petschnek Peter Seidler Dominik 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Todt Peter Xin Jin 21 17 14 21 17 21 1 2 0 1
1.D Rasmussen Kristian / Schaub Malou Ploiner Christoph / Sundara Jason 13 21 21 15 19 21 1 2 0 1
2.D Petschnek Peter / Rasmussen Kristian Ploiner Christoph / Seidler Dominik 11 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.D Todt Peter / Schaub Malou Xin Lü / Sundara Jason 11 21 21 23 0 0 0 2 0 1
Sieger: Young Guns 2 12 0 6

Spiel federation Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Engelbert Tomes Möth Markus 24 22 15 21 21 18 2 1 1 0
2.E Schneider Norbert Fresser Alex 22 24 17 21 0 0 0 2 0 1
3.E Edgar Klammer Svoboda Alex 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Engelbert Tomes / Edgar Klammer Möth Markus / Ebert-Weglehner Roland 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Schumacher Jan * / Tanczos Zoltan Ebert-Weglehner Roland / Wagner Stefanie 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Schneider Norbert / Bäuerle Regina Svoboda Alex / Wagner Stefanie 13 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Cinghiali 4 9 2 4

Spiel federation Duracells 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Engelbert Tomes Sudarma Allan * 21 12 21 11 0 0 2 0 1 0
2.E Schneider Norbert Petschnek Peter 21 15 11 21 17 21 1 2 0 1
3.E Edgar Klammer Todt Peter 13 21 21 16 21 16 2 1 1 0
1.D Schumacher Jan * / Schneider Norbert Rasmussen Kristian / Schaub Malou 21 12 21 9 0 0 2 0 1 0
2.D Engelbert Tomes / Schumacher Jan * Sudarma Allan * / Todt Peter 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Bäuerle Regina / Tanczos Zoltan Sudarma Allan * / Schaub Malou 4 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: federation 9 5 4 2

Spiel Young Guns Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Xin Lü Martin Berka * 18 21 23 21 21 15 2 1 1 0
2.E Seidler Dominik Peter Danecek 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
3.E Xin Jin Peter Vostry 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Ploiner Christoph / Sundara Jason Martin Berka * / Peter Danecek 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Xin Lü / Sundara Jason Robert Kaiser / Michael Smutny 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Seidler Dominik / Xin Jin Michael Smutny / Rudolf Leithner 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Young Guns 10 3 5 1


Spiel Wintin Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wu Emily Christian Vasina 13 21 21 9 21 6 2 1 1 0
2.E Woletz Werner Jakob Eschwe 17 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3.E Swoboda Susanne Christian Menzinger 15 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Wu Emily / Pottendorfer Karoline Günther Frank / Herbert Vasina 21 15 21 9 0 0 2 0 1 0
2.D Pottendorfer Karoline / Georg WALTER Günther Frank / Christian Menzinger 22 20 21 10 0 0 2 0 1 0
3.D Georg WALTER / Swoboda Susanne Günther Frank / Jakob Eschwe 20 22 20 22 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3


Spiel Cinghiali Panasha 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Möth Markus Hoang Vinh 21 11 18 21 18 21 1 2 0 1
2.E Fresser Alex Zihao 16 21 21 16 21 16 2 1 1 0
3.E Svoboda Alex Sreeder Badigam 21 19 11 21 18 21 1 2 0 1
1.D Fresser Alex / Möth Markus Nahrebecki Dariusz / Wu Kenny 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Svoboda Alex / Ebert-Weglehner Roland Hoang Vinh / Yao Chenhui 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Wagner Stefanie / Ebert-Weglehner Roland Nahrebecki Dariusz / Zihao 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Panasha 4 11 1 5