2.Babolat-Cup Finale

am 29. Juni 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Vienna Shuttlemasters Schlägertrupp 3:3 8:8
Vienna Shuttlemasters Sigas 4:2 10:4
Six Pack Schlägertrupp 2:4 7:9
Sigas Six Pack 2:4 6:8
Federmäuse Netztester 3:3 7:8
Saitenreisser Netztester 2:4 5:9
Racketeers Federmäuse 2:4 5:9
Spielraum Racketeers 2:4 4:9
Spielraum Saitenreisser 1:5 5:11
Inter16 Federleicht 2:4 4:9
Kleine Panditen Fliegenfänger 6:0 12:2
Inter16 Rasers 5:1 10:2
Federleicht Penguasaan 21 5:1 11:3
Fliegenfänger Rasers 0:6 1:12
Kleine Panditen Penguasaan 21 4:2 8:5

Spiel Vienna Shuttlemasters Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Zach Robert 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
2.E Florian Haid Hofbauer Norbert 21 15 19 21 16 21 1 2 0 1
3.E Pucher Andreas Nagl Kristof 13 21 21 14 21 15 2 1 1 0
1.D Aaron Jiang / Truskaller Michael Sonja Reiterer / Ebert-Weglehner Roland 11 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.D Aaron Jiang / Florian Haid Hofbauer Norbert / Robert Schlenz 21 15 18 21 21 18 2 1 1 0
3.D Deusch Christian / Richard Haubenwallner Nürnberger Thomas / Sonja Reiterer 17 21 21 9 16 21 1 2 0 1
Unentschieden 8 8 3 3


Spiel Vienna Shuttlemasters Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Hörmann Peter 21 7 28 26 0 0 2 0 1 0
2.E Florian Haid Robert Weber 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
3.E Pucher Andreas Kirchlechner Alexander 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Florian Haid / Aaron Jiang Hörmann Peter / Ofner Andrea 12 21 21 19 14 21 1 2 0 1
2.D Pucher Andreas / Truskaller Michael Robert Weber / Ofner Andrea 21 17 17 21 19 21 1 2 0 1
3.D Deusch Christian / Richard Haubenwallner Kirchlechner Alexander / Spitzer Wilhelm 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Vienna Shuttlemasters 10 4 4 2Spiel Six Pack Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Werner Huber Zach Robert 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Alex Nohejl Hofbauer Norbert 21 23 21 15 15 21 1 2 0 1
3.E Christian Dertina Nagl Kristof 21 10 12 21 18 21 1 2 0 1
1.D Alex Nohejl / Martin Kutschera Sonja Reiterer / Ebert-Weglehner Roland 12 21 21 18 18 21 1 2 0 1
2.D Martin Kutschera / Werner Huber Zach Robert / Robert Schlenz 20 22 21 23 0 0 0 2 0 1
3.D Christian Dertina / Stefan Stagl Nürnberger Thomas / Robert Schlenz 12 21 22 20 21 18 2 1 1 0
Sieger: Schlägertrupp 7 9 2 4


Spiel Sigas Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hörmann Peter Werner Huber 21 5 18 21 15 21 1 2 0 1
2.E Robert Weber Alex Nohejl 20 22 17 21 0 0 0 2 0 1
3.E Kirchlechner Alexander Stefan Stagl 18 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Hörmann Peter / Ofner Andrea Werner Huber / Christian Dertina 21 16 22 20 0 0 2 0 1 0
2.D Ofner Andrea / Robert Weber Alex Nohejl / Martin Kutschera 21 13 21 5 0 0 2 0 1 0
3.D Spitzer Wilhelm / Kirchlechner Alexander Martin Kutschera / Christian Dertina 21 16 15 21 15 21 1 2 0 1
Sieger: Six Pack 6 8 2 4


Spiel Federmäuse Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Medwe Huber Benjamin 0 21 0 21 0 0 0 2 0 1
2.E Hejda Gerhard Stangl Robert 26 28 15 21 0 0 0 2 0 1
3.E Bedros Wolfgang Osele Günther 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Hejda Gerhard / Wagner Peter Huber Benjamin / Korneck 16 21 22 20 22 20 2 1 1 0
2.D Bauer Thomas / Wagner Peter Korneck / Stangl Robert 21 18 16 21 18 21 1 2 0 1
3.D Bedros Wolfgang / Faes Manfred Osele Günther / Korneck 21 16 16 21 21 12 2 1 1 0
Unentschieden 7 8 3 3


Spiel Saitenreisser Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Oberweger Roland Huber Benjamin 11 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.E Scheifinger Toni Stangl Robert 14 21 22 20 21 14 2 1 1 0
3.E Krawiec Pierre Alshalab 19 21 21 19 16 21 1 2 0 1
1.D He Anson / Oberweger Roland Stangl Robert / Korneck 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D He Anson / Zheng Kevin Huber Benjamin / Alshalab 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Scheifinger Toni / Scheifinger Renate Osele Günther / Korneck 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Netztester 5 9 2 4


Spiel Racketeers Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Boulbes Guillaume Medwe 17 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.E Santler Helmuth Hejda Gerhard 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Kleewein Johanna Bedros Wolfgang 21 23 21 10 17 21 1 2 0 1
1.D Jesse / Pils Hannes Hejda Gerhard / Wagner Peter 16 21 22 20 21 13 2 1 1 0
2.D Santler Helmuth / Kleewein Johanna Wagner Peter / Bauer Thomas 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Jesse / Boulbes Guillaume Bauer Thomas / Medwe 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federmäuse 5 9 2 4


Spiel Spielraum Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Valentin Hauser Jesse 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
2.E Alexander Zbauzik Santler Helmuth 23 25 11 21 0 0 0 2 0 1
3.E Manfred Altnöder Pils Hannes 5 21 5 21 0 0 0 2 0 1
1.D Valentin Hauser / Robert Weber Jesse / Pils Hannes 23 25 23 21 21 15 2 1 1 0
2.D Manfred Altnöder / Sonnleitner Martin Santler Helmuth / Kleewein Johanna 13 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.D Michael Vizvary / Alexander Zbauzik Kleewein Johanna / Boulbes Guillaume 16 21 9 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Racketeers 4 9 2 4

 


Spiel Spielraum Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Valentin Hauser He Anson 15 21 21 17 19 21 1 2 0 1
2.E Alexander Zbauzik Oberweger Roland 28 26 6 21 10 21 1 2 0 1
3.E Manfred Altnöder Scheifinger Toni 12 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Valentin Hauser / Robert Weber Krawiec Pierre / Oberweger Roland 21 19 17 21 21 12 2 1 1 0
2.D Manfred Altnöder / Sonnleitner Martin Krawiec Pierre / Zheng Kevin 21 19 17 21 5 21 1 2 0 1
3.D Michael Vizvary / Alexander Zbauzik Scheifinger Toni / Scheifinger Renate 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 5 11 1 5

 


Spiel Inter16 Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hildebrandt Bernd Mader Niki 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Ünal Markus Künzel Veronika 21 16 12 21 22 20 2 1 1 0
3.E Baron Nadja Brodtrager Hannes 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Ünal Markus / Pitsch Helmut Mader Niki / Brodtrager Hannes 13 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.D Hildebrandt Bernd / Ünal Markus Brodtrager Gabriele / Künzel Veronika 21 18 21 17 0 0 2 0 1 0
3.D Pitsch Helmut / Baron Nadja Pfeffer Walter / Brodtrager Gabriele 20 22 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federleicht 4 9 2 4


Spiel Kleine Panditen Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Halbauer Daniel Vanek Christian 21 9 21 6 0 0 2 0 1 0
2.E Börnsen Frederik Martin Weber 21 11 21 13 0 0 2 0 1 0
3.E Dick Vincent Erhard Brigitte 21 11 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Halbauer Daniel / Börnsen Frederik Erhard Brigitte / Hofner Christine 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Hackl Clemens / Dick Vincent Thomas Kandl / Vanek Christian 21 11 20 22 21 13 2 1 1 0
3.D Luk / Kischkis Dennis Gollubits Franz / Sylvia Weiss 18 21 21 14 21 18 2 1 1 0
Sieger: Kleine Panditen 12 2 6 0

 


Spiel Inter16 Rasers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hildebrandt Bernd Jellen Andreas 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Ünal Markus Magrutsch Christian 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Baron Nadja Zerkhold 21 9 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Hildebrandt Bernd / Baron Nadja Magrutsch Christian / Sladek Sandra 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Ünal Markus / Pitsch Helmut Jellen Andreas / Sladek Sandra 26 24 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Pitsch Helmut / Baron Nadja Kainz Ludwig / Magrutsch Hilde 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Inter16 10 2 5 1

 


Spiel Federleicht Penguasaan 21 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Mader Niki Vokroj Rene 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Künzel Veronika Scheucher 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Brodtrager Hannes Schmied 21 5 21 13 0 0 2 0 1 0
1.D Mader Niki / Künzel Veronika Wong Alexander / Joelly Niclas 21 16 14 21 15 21 1 2 0 1
2.D Pfeffer Walter / Brodtrager Hannes Vokroj Rene / Joelly Niclas 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Pfeffer Walter / Brodtrager Gabriele Scheucher / Schmied 21 15 18 21 21 15 2 1 1 0
Sieger: Federleicht 11 3 5 1

Spiel Fliegenfänger Rasers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vanek Christian Kainz Ludwig 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Martin Weber Magrutsch Christian 25 23 15 21 16 21 1 2 0 1
3.E Gollubits Franz Zerkhold 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Erhard Brigitte / Hofner Christine Magrutsch Christian / Sladek Sandra 13 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2.D Martin Weber / Sylvia Weiss Jellen Andreas / Kainz Ludwig 18 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Thomas Kandl / Gollubits Franz Zerkhold / Sladek Sandra 5 21 7 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Rasers 1 12 0 6

Spiel Kleine Panditen Penguasaan 21 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Halbauer Daniel Vokroj Rene 13 21 23 25 0 0 0 2 0 1
2.E Hackl Clemens Scheucher 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Dick Vincent Schmied 21 19 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Kischkis Dennis / Börnsen Frederik Scheucher / Joelly Niclas 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D Hackl Clemens / Dick Vincent Scheucher / Vokroj Rene 23 21 19 21 21 18 2 1 1 0
3.D Luk / Kischkis Dennis Schmied / Joelly Niclas 23 21 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Kleine Panditen 8 5 4 2