Babolat-Cup Qualifiers Aufstiegs Playoff

am 15. März 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Vienna Shuttlemasters II Saitenreisser 3:3 8:7
Go Badminton Federmäuse 4:2 10:6
Racketeers Hart & Hart 1:5 3:10
Dickhäuter & Co. Netztester 5:1 10:2
Spielraum Saitenreisser 0:6 0:12
Spielraum Netztester 1:5 2:11
Go Badminton Dickhäuter & Co. 4:2 9:5
FC FC Hart & Hart 2:4 4:9
Bisons Racketeers 4:2 9:5
Federmäuse Vienna Shuttlemasters II 1:5 4:11
Bisons FC FC 4:2 9:8


Spiel Vienna Shuttlemasters II Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Pucher Andreas Wolf Felix 23 21 21 19 0 0 2 0 1 0
2.E Haid Oberweger Roland 25 23 12 21 18 21 1 2 0 1
3.E Jiang Platzer Alexander 21 12 17 21 21 10 2 1 1 0
1.D Jiang / Haid Oberweger Roland / He Anson 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Pucher Andreas / Richard Haubenwallner He Anson / Krawiec Pierre 21 16 11 21 19 21 1 2 0 1
3.D Richard Haubenwallner / Madl Ferenc Krawiec Pierre / Wolf Felix 14 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 8 7 3 3


Spiel Go Badminton Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Andy Hejda Gerhard 18 21 21 15 21 15 2 1 1 0
2.E Pham Ninh Keim Peter 21 11 21 18 0 0 2 0 1 0
3.E Yuko Nakai Medwe 21 14 12 21 18 21 1 2 0 1
1.D Nguyen Andy / Nguyen Mimi Rothauer Franz / Keim Peter 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Pham Ninh / Nguyen Trang Doris Holzweber / Medwe 17 21 21 17 21 17 2 1 1 0
3.D Yuko Nakai / Nguyen Mimi Bauer Thomas / Hejda Gerhard 12 21 21 19 12 21 1 2 0 1
Sieger: Go Badminton 10 6 4 2


Spiel Racketeers Hart & Hart 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Jesse Mitch 9 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2.E Kronberger Markus Tien 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.E Holzer Ryan 21 10 21 7 0 0 2 0 1 0
1.D Baier Jürgen / Boulbes Guillaume Tran Theresa / Mei 17 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Kleewein Johanna / Holzer Tien / Mei 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Kleewein Johanna / Santler Helmuth Mitch / Ryan 14 21 21 15 12 21 1 2 0 1
Sieger: Hart & Hart 3 10 1 5


Spiel Dickhäuter & Co. Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christian Leth Huber Benjamin 22 24 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Johannes Lenhart Kang Johnson 21 7 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Kreuzhuber Stefan Koller 21 5 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Pelz Alexandra / Christian Leth Osele Günther / Ngwan 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Johannes Lenhart / Swierczewska Kasia Krenn Christian / Ngwan 21 3 21 19 0 0 2 0 1 0
3.D Kreuzhuber Stefan / Gerald Max Kang Johnson / Krenn Christian 22 20 21 4 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 10 2 5 1

Spiel Spielraum Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ebner Martin Wolf Felix 13 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.E Robert Weber He Anson 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Valentin Hauser Oberweger Roland 12 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1.D Robert Weber / Aiting He Anson / Oberweger Roland 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Alexander Zbauzik / Manfred Altnöder Wolf Felix / Platzer Alexander 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Alexander Zbauzik / Michael Vizvary Krawiec Pierre / Platzer Alexander 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 0 12 0 6


Spiel Spielraum Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ebner Martin Huber Benjamin 12 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.E Valentin Hauser Osele Günther 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Alexander Zbauzik Koller 15 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1.D Valentin Hauser / Alexander Zbauzik Huber Benjamin / Ngwan 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Robert Weber / Aiting Osele Günther / Kang Johnson 21 16 21 23 25 23 2 1 1 0
3.D Manfred Altnöder / Michael Vizvary Koller / Krenn Christian 6 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Netztester 2 11 1 5

Spiel Go Badminton Dickhäuter & Co. 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Andy Christian Leth 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.E Pham Ninh Johannes Lenhart 21 17 17 21 21 14 2 1 1 0
3.E Yuko Nakai Gerald Max 22 20 15 21 15 21 1 2 0 1
1.D Nguyen Andy / Nguyen Mimi Christian Leth / Johannes Lenhart 22 20 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Pham Ninh / Nguyen Trang Gerald Max / Kreuzhuber Stefan 21 13 21 9 0 0 2 0 1 0
3.D Nguyen Trang / Yuko Nakai Pelz Alexandra / Swierczewska Kasia 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Go Badminton 9 5 4 2

Spiel FC FC Hart & Hart 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Todt Peter Mitch 9 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.E Stoisser Thomas Tien 7 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Schaller Fabian Ryan 21 10 21 6 0 0 2 0 1 0
1.D Stoisser Thomas / Schaller Fabian Tran M. / Mei 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.D Bäuerle Regina / Todt Peter Tran Theresa / Mei 21 19 18 21 21 19 2 1 1 0
3.D Bäuerle Regina / Kislyakova Kristina Tien / Ryan 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hart & Hart 4 9 2 4


Spiel Bisons Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Swierczewski Marek Jesse 21 6 21 9 0 0 2 0 1 0
2.E Ziolkowski Martin Boulbes Guillaume 21 13 21 12 0 0 2 0 1 0
3.E Michalski Andrzej Santler Helmuth 21 18 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D Gorgon Wojtek / Swierczewski Marek Boulbes Guillaume / Baier Jürgen 19 21 21 19 21 13 2 1 1 0
2.D Sojka Jacek / Gorgon Wojtek Kronberger Paul / Baier Jürgen 11 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Szuszkiewicz Robert / Michalski Andrzej Santler Helmuth / Kleewein Johanna 21 13 16 21 12 21 1 2 0 1
Sieger: Bisons 9 5 4 2


Spiel Federmäuse Vienna Shuttlemasters II 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hejda Gerhard Pucher Andreas 16 21 21 19 23 25 1 2 0 1
2.E Keim Peter Haid 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.E Medwe Jiang 19 21 21 23 0 0 0 2 0 1
1.D Doris Holzweber / Medwe Haid / Jiang 21 19 8 21 17 21 1 2 0 1
2.D Bauer Thomas / Rothauer Franz Pucher Andreas / Madl Ferenc 10 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.D Bauer Thomas / Hejda Gerhard Richard Haubenwallner / Madl Ferenc 21 13 15 21 21 13 2 1 1 0
Sieger: Vienna Shuttlemasters II 4 11 1 5


Spiel Bisons FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Swierczewski Marek Todt Peter 21 17 14 21 21 14 2 1 1 0
2.E Ziolkowski Martin Stoisser Thomas 9 21 21 7 21 17 2 1 1 0
3.E Michalski Andrzej Schaller Fabian 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Swierczewski Marek / Gorgon Wojtek Bäuerle Regina / Schaller Fabian 19 21 21 18 21 18 2 1 1 0
2.D Michalski Andrzej / Gorgon Wojtek Bäuerle Regina / Todt Peter 21 19 18 21 21 11 2 1 1 0
3.D Sojka Jacek / Szuszkiewicz Robert Kislyakova Kristina / Stoisser Thomas 15 21 21 14 17 21 1 2 0 1
Sieger: Bisons 9 8 4 2