Babolat-Cup Qualifiers

am 18. Januar 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
On Bad Mints Spielraum 2:4 5:10
Netztester Vienna Shuttlemasters II 2:4 4:9
Shuttle Up Federmäuse 2:4 4:8
Bisons Inter16 5:1 11:2
On Bad Mints Fliegenfänger 4:2 9:7
Adlers Team Hart & Hart 0:6 0:12
Spielraum Shuttle Up 5:1 11:3
Bisons Federmäuse 5:1 11:3
Netztester Inter16 3:3 7:6Spiel On Bad Mints Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Daniel Raithoher Ebner Martin 11 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.E David Lackner Valentin Hauser 23 21 10 21 14 21 1 2 0 1
3.E Walter Kieweg Manfred Altnöder 21 13 11 21 21 18 2 1 1 0
1.D David Lackner / Walter Kieweg Ebner Martin / Valentin Hauser 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Stefan Vorhemus / Daniel Raithoher Alexander Zbauzik / Robert Weber 17 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.D Stefan Vorhemus / David Lackner Michael Vizvary / Manfred Altnöder 21 15 17 21 21 15 2 1 1 0
Sieger: Spielraum 5 10 2 4

Spiel Netztester Vienna Shuttlemasters II 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stangl Robert Pucher Andreas 17 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Osele Günther Jiang 21 10 21 12 0 0 2 0 1 0
3.E Kang Johnson Madl Ferenc 22 24 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Leitl David / Scheiber Caroline Jiang / Deusch Christian 21 17 11 21 21 10 2 1 1 0
2.D Krenn Christian / Osele Günther Truskaller Michael / Deusch Christian 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Krenn Christian / Kang Johnson Truskaller Michael / Pucher Andreas 10 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Vienna Shuttlemasters II 4 9 2 4

Spiel Shuttle Up Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kornfeld Michael Hejda Gerhard 11 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.E Kad Ankur Keim Peter 21 17 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Dharival Gaurav Medwe 10 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Driza Wolfgang / Knotzner Brigitte Faes Manfred / Wagner Peter 22 20 21 10 0 0 2 0 1 0
2.D Dharival Gaurav / Speiser Christian Doris Holzweber / Hejda Gerhard 13 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.D Kornfeld Michael / Speiser Christian Rothauer Franz / Bauer Thomas 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federmäuse 4 8 2 4

Spiel Bisons Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Swierczewski Marek Arnuga Iztock 22 20 22 20 0 0 2 0 1 0
2.E Ziolkowski Martin Hildebrandt Bernd 21 13 21 9 0 0 2 0 1 0
3.E Michalski Andrzej Velisek Wolfgang 21 19 21 13 0 0 2 0 1 0
1.D Ziolkowski Marek / Stando Jozef Arnuga Iztock / Baron Nadja 19 21 21 13 17 21 1 2 0 1
2.D Ziolkowski Marek / Michalski Andrzej Hildebrandt Bernd / Velisek Wolfgang 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Sojka Jacek / Szuszkiewicz Robert Baron Nadja / Pitsch Helmut 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 11 2 5 1

Spiel On Bad Mints Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Walter Kieweg Weiss Otto 21 19 17 21 21 11 2 1 1 0
2.E Stefan Vorhemus Erhard Brigitte 12 21 21 17 21 16 2 1 1 0
3.E Daniel Raithoher Luksch Wolfgng 21 12 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Daniel Raithoher / Stefan Vorhemus Luksch Wolfgng / Weiss Otto 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D David Lackner / Walter Kieweg Thomas Kandl / Höfner Christine 11 21 21 14 21 16 2 1 1 0
3.D Daniel Raithoher / David Lackner Erhard Brigitte / Höfner Christine 10 21 21 19 12 21 1 2 0 1
Sieger: On Bad Mints 9 7 4 2


Spiel Adlers Team Hart & Hart 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schramek Manuel Tran M. 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Jajkowicz Wojciech Tien 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Baran Slawomir Guo Peng 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1.D Weissenberg / Schramek Manuel Mitch / Guo Peng 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.D Jajkowicz Wojciech / Rowny Jaroslaw Tien / Tran Theresa 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara Tran Theresa / Guo Peng 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hart & Hart 0 12 0 6

Spiel Spielraum Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ebner Martin Dharival Gaurav 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Robert Weber Kornfeld A. 21 9 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Valentin Hauser Kad Ankur 21 17 21 9 0 0 2 0 1 0
1.D Ebner Martin / Valentin Hauser Speiser Christian / Driza Wolfgang 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Weber / Alexander Zbauzik Kad Ankur / Knotzner Brigitte 22 20 20 22 21 14 2 1 1 0
3.D Manfred Altnöder / Michael Vizvary Driza Wolfgang / Knotzner Brigitte 9 21 21 15 12 21 1 2 0 1
Sieger: Spielraum 11 3 5 1


Spiel Bisons Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Swierczewski Marek Hejda Gerhard 16 21 21 14 21 12 2 1 1 0
2.E Ziolkowski Martin Keim Peter 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Michalski Andrzej Medwe 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Swierczewski Marek / Sojka Jacek Bauer Thomas / Wagner Peter 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Ziolkowski Marek / Stando Jozef Rothauer Franz / Faes Manfred 21 13 21 6 0 0 2 0 1 0
3.D Szuszkiewicz Robert / Michalski Andrzej Medwe / Doris Holzweber 19 21 21 16 18 21 1 2 0 1
Sieger: Bisons 11 3 5 1

Spiel Netztester Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stangl Robert Arnuga Iztock 12 21 21 17 13 21 1 2 0 1
2.E Leitl David Hildebrandt Bernd 21 19 21 9 0 0 2 0 1 0
3.E Scheiber Caroline Velisek Wolfgang 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Stangl Robert / Osele Günther Velisek Wolfgang / Pitsch Helmut 21 14 21 9 0 0 2 0 1 0
2.D Leitl David / Scheiber Caroline Baron Nadja / Arnuga Iztock 19 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Kang Johnson / Krenn Christian Baron Nadja / Hildebrandt Bernd 14 21 4 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3

Spiel Vienna Shuttlemasters II Hart & Hart 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Pucher Andreas Mitch 18 21 24 22 12 21 1 2 0 1
2.E Jiang Tien 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.E Truskaller Michael Guo Peng 21 18 15 21 15 21 1 2 0 1
1.D Deusch Christian / Madl Ferenc Guo Peng / Mitch 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Deusch Christian / Jiang Tien / Tran Theresa 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
3.D Pucher Andreas / Madl Ferenc Tran Theresa / Guo Peng 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hart & Hart 6 8 2 4

Spiel Adlers Team Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schramek Manuel Weiss Otto 16 21 21 9 21 12 2 1 1 0
2.E Baran Slawomir Erhard Brigitte 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Rowny Jaroslaw Höfner Christine 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Weissenberg / Schramek Manuel Luksch Wolfgng / Weiss Otto 21 11 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Jajkowicz Wojciech / Baran Slawomir Thomas Kandl / Luksch Wolfgng 21 4 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara Erhard Brigitte / Höfner Christine 21 11 21 6 0 0 2 0 1 0
Sieger: Adlers Team 12 1 6 0