Babolat-Cup Qualifiers

14. Dezember 2018 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Spielraum Bisons 4:2 9:5
Fliegenfänger Dickhäuter & Co. 0:6 1:12
Netztester Shuttle Up 4:2 10:5
Adlers Team Inter16 4:2 8:5
Inter16 Shuttle Up 2:4 7:9
Bisons Netztester 5:1 11:5
Fliegenfänger Spielraum 1:5 2:11
Dickhäuter & Co. Adlers Team 5:1 10:4


Spiel Spielraum Bisons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ebner Martin Michalski Piotr 21 17 21 23 13 21 1 2 0 1
2.E Robert Weber Szuszkiewicz Robert 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
3.E Valentin Hauser Sojka Jacek 21 11 21 8 0 0 2 0 1 0
1.D Valentin Hauser / Alexander Zbauzik Kowalik Sebastian / Ziolkowski Marek 21 9 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Weber / Alexander Zbauzik Szuszkiewicz Robert / Michalski Andrzej 19 21 21 10 21 10 2 1 1 0
3.D Manfred Altnöder / Michael Vizvary Sojka Jacek / Ziolkowski Marek 10 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Spielraum 9 5 4 2


Spiel Fliegenfänger Dickhäuter & Co. 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Arnold Quell Wojcik Mario 5 21 5 21 0 0 0 2 0 1
2.E Martin Weber Gerald Max 21 18 16 21 11 21 1 2 0 1
3.E Erhard Brigitte Pelz Alexandra 8 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1.D Martin Weber / Christian Vanek Gerald Max / Swierczewska Kasia 13 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2.D Sylvia Weiss / Thomas Kandl Golaszewski Peter / Johannes Lenhart 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.D Erhard Brigitte / Höfner Christine Pelz Alexandra / Swierczewska Kasia 10 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Dickhäuter & Co. 1 12 0 6

 

Spiel Netztester Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stangl Robert Kornfeld Michael 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Osele Günther Kad Ankur 21 17 8 21 18 21 1 2 0 1
3.E Kang Johnson Dharival Gaurav 21 19 14 21 21 15 2 1 1 0
1.D Chen / Scheiber Caroline Kornfeld Michael / Speiser Christian 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Krenn Christian / Kang Johnson Poschner Erwin / Maggini Ivan 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Krenn Christian / Chen Kad Ankur / Poschner Erwin 17 21 21 19 20 22 1 2 0 1
Sieger: Netztester 10 5 4 2

Spiel Adlers Team Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Michi Kupp Hildebrandt Bernd 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Rowny Jaroslaw Baron Nadja 22 20 21 13 0 0 2 0 1 0
3.E Simon Kalinka Velisek Wolfgang 16 21 23 21 21 18 2 1 1 0
1.D Simon Kalinka / Michi Kupp Pitsch Helmut / Velisek Wolfgang 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Dietmar Kalinka / Podgorzak Barbara Hildebrandt Bernd / Baron Nadja 15 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Rowny Jaroslaw / Baran Slawomir Pitsch Helmut / Baron Nadja 13 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Sieger: Adlers Team 8 5 4 2


Spiel Inter16 Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hildebrandt Bernd Kornfeld Michael 21 16 18 21 16 21 1 2 0 1
2.E Baron Nadja Kad Ankur 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.E Velisek Wolfgang Dharival Gaurav 21 19 8 21 10 21 1 2 0 1
1.D Velisek Wolfgang / Pitsch Helmut Dharival Gaurav / Speiser Christian 19 21 21 12 11 21 1 2 0 1
2.D Hildebrandt Bernd / Baron Nadja Maggini Ivan / Poschner Erwin 21 7 21 10 0 0 2 0 1 0
3.D Pitsch Helmut / Baron Nadja Maggini Ivan / Speiser Christian 18 21 21 13 21 8 2 1 1 0
Sieger: Shuttle Up 7 9 2 4

Spiel Bisons Netztester 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Gorgon Wojtek Stangl Robert 21 18 25 23 0 0 2 0 1 0
2.E Michalski Andrzej Osele Günther 21 11 21 23 23 21 2 1 1 0
3.E Sojka Jacek Scheiber Caroline 21 19 14 21 15 21 1 2 0 1
1.D Ziolkowski Marek / Kowalik Sebastian Scheiber Caroline / Stangl Robert 17 21 21 14 21 16 2 1 1 0
2.D Gorgon Wojtek / Sojka Jacek Krenn Christian / Osele Günther 18 21 21 8 21 12 2 1 1 0
3.D Michalski Andrzej / Szuszkiewicz Robert Kang Johnson / Chen 21 19 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 11 5 5 1

Spiel Fliegenfänger Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christian Vanek Ebner Martin 16 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.E Arnold Quell Robert Weber 11 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Weiss Otto Valentin Hauser 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Martin Weber / Christian Vanek Alexander Zbauzik / Valentin Hauser 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Thomas Kandl / Weiss Otto Alexander Zbauzik / Robert Weber 7 21 6 21 0 0 0 2 0 1
3.D Erhard Brigitte / Höfner Christine Manfred Altnöder / Michael Vizvary 16 21 26 24 21 9 2 1 1 0
Sieger: Spielraum 2 11 1 5

Spiel Dickhäuter & Co. Adlers Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Johannes Lenhart Michi Kupp 12 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.E Wojcik Mario Baran Slawomir 21 5 21 2 0 0 2 0 1 0
3.E Gerald Max Dietmar Kalinka 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Johannes Lenhart / Wojcik Mario Michi Kupp / Podgorzak Barbara 22 20 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Gerald Max / Swierczewska Kasia Baran Slawomir / Rowny Jaroslaw 21 15 18 21 21 0 2 1 1 0
3.D Pelz Alexandra / Golaszewski Peter Dietmar Kalinka / Simon Kalinka 21 18 19 21 21 14 2 1 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 10 4 5 1