Babolat-Cup Qualifiers

am 11. Januar 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Fliegende Federn Flying Rackets 1:5 3:11
Racketeers Federmäuse 1:5 2:10
Fliegende Federn FC FC 1:5 4:10
Rasers FC FC 0:6 1:12
Go Badminton Kleine Panditen 6:0 12:2
Racketeers Federleicht 2:4 6:9
Flying Rackets Kleine Panditen 5:1 10:3
Penguasaan 21 Saitenreisser 2:4 5:9
Rasers Federmäuse 1:5 2:10
Go Badminton Saitenreisser 4:2 9:7
Penguasaan 21 Federleicht 3:3 7:7

Spiel Fliegende Federn Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Frank Dominik Andreas Mandler 21 19 19 21 21 15 2 1 1 0
2.E Kohls Peter Joachim Fassl 14 21 21 14 15 21 1 2 0 1
3.E Franz Jud Markus Kapfer 20 22 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Chen Johannes / Schabel Roswitha Andreas Mandler / Martin List 14 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Chen Johannes / Glauninger Michaela Erich Wagner / Joachim Fassl 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Schabel Roswitha / Glauninger Michaela Martin List / Markus Kapfer 17 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Flying Rackets 3 11 1 5


Spiel Racketeers Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Santler Helmuth Hejda Gerhard 16 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Holzer Keim Peter 13 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Zeiler Medwe 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1.D Pils Hannes / Seyfried Richard Bauer Thomas / Keim Peter 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
2.D Santler Helmuth / Zeiler Hejda Gerhard / Faes Manfred 12 21 4 21 0 0 0 2 0 1
3.D Holzer / Pils Hannes Doris Holzweber / Medwe 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federmäuse 2 10 1 5


Spiel Fliegende Federn FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Frank Dominik Stoisser Thomas 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Kohls Peter Schaller Fabian 18 21 21 16 12 21 1 2 0 1
3.E Franz Jud Kuchler Lukas 5 21 20 22 0 0 0 2 0 1
1.D Kohls Peter / Chen Johannes Schaller Fabian / Kuchler Lukas 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Franz Jud / Glauninger Michaela Stöger Eduard / Stöger Reinhard 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Schabel Roswitha / Frank Dominik Stöger Reinhard / Stoisser Thomas 15 21 21 17 16 21 1 2 0 1
Sieger: FC FC 4 10 1 5

Spiel Rasers FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kainz Ludwig Stoisser Thomas 19 21 21 14 17 21 1 2 0 1
2.E Magrutsch Christian Schaller Fabian 6 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Zerkhold Kuchler Lukas 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Kainz Ludwig / Raser Erika Schaller Fabian / Kuchler Lukas 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.D Magrutsch Christian / Zerkhold Stöger Eduard / Stöger Reinhard 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Raser Erika / Magrutsch Christian Stöger Eduard / Stoisser Thomas 9 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: FC FC 1 12 0 6

Spiel Go Badminton Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Andy Halbauer Daniel 21 11 21 8 0 0 2 0 1 0
2.E Pham Ninh Mörwald Philipp 17 21 21 17 21 15 2 1 1 0
3.E Rumiko Stasiuk Dick Vincent 21 10 21 8 0 0 2 0 1 0
1.D Nguyen Andy / Nguyen Trang Nguyen Michael / Halbauer Daniel 21 12 21 10 0 0 2 0 1 0
2.D Pham Ninh / Raidl Phuong Laaber Alex / Mörwald Philipp 21 10 21 8 0 0 2 0 1 0
3.D Rumiko Stasiuk / Nguyen Trang Hackl Clemens / Schlegel Werner 19 21 21 3 21 10 2 1 1 0
Sieger: Go Badminton 12 2 6 0


Spiel Racketeers Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Santler Helmuth Mader Niki 12 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2.E Holzer Künzel Veronika 21 17 9 21 11 21 1 2 0 1
3.E Pils Hannes Weidlich Roman 21 17 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Pils Hannes / Santler Helmuth Benetzeder Franz / Pfeffer Walter 21 16 17 21 21 9 2 1 1 0
2.D Seyfried Richard / Jesse Weidlich Roman / Benetzeder Franz 22 20 19 21 19 21 1 2 0 1
3.D Holzer / Zeiler Mader Niki / Künzel Veronika 11 21 6 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federleicht 6 9 2 4

Spiel Flying Rackets Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Andreas Mandler Hackl Clemens 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
2.E Joachim Fassl Nguyen Michael 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
3.E Markus Kapfer Laaber Peter 21 17 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Andreas Mandler / Martin List Nguyen Michael / Halbauer Daniel 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Joachim Fassl / Erich Wagner Mörwald Philipp / Hackl Clemens 21 7 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Markus Kapfer / Erich Wagner Dick Vincent / Schlegel Werner 21 16 18 21 21 19 2 1 1 0
Sieger: Flying Rackets 10 3 5 1

Spiel Penguasaan 21 Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vokroj Rene Wolf Felix 21 19 13 21 21 19 2 1 1 0
2.E Toifl Alois He Anson 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Vokroj Katharina Oberweger Roland 17 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1.D Toifl Alois / Vokroj Katharina Wolf Felix / He Anson 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Vokroj Rene / Joelly Niclas Zheng Kevin / Oberweger Roland 23 25 21 17 18 21 1 2 0 1
3.D Joelly Marlies / Young Gerald Scheifinger Toni / Scheifinger Renate 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 5 9 2 4


Spiel Rasers Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kainz Ludwig Hejda Gerhard 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.E Magrutsch Christian Keim Peter 20 22 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Raser Erika Medwe 14 21 7 21 0 0 0 2 0 1
1.D Raser Erika / Kainz Ludwig Medwe / Doris Holzweber 21 18 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Zerkhold / Magrutsch Christian Bauer Thomas / Keim Peter 13 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Zerkhold / Magrutsch Christian Faes Manfred / Hejda Gerhard 14 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federmäuse 2 10 1 5

Spiel Go Badminton Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Raidl Phuong Wolf Felix 16 21 21 6 21 17 2 1 1 0
2.E Pham Ninh He Anson 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Rumiko Stasiuk Zheng Kevin 21 13 20 22 21 12 2 1 1 0
1.D Pham Ninh / Raidl Phuong Oberweger Roland / Scheifinger Toni 21 16 17 21 14 21 1 2 0 1
2.D Raidl Phuong / Nguyen Trang Wolf Felix / Scheifinger Renate 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Quang Hoang To / Rumiko Stasiuk Scheifinger Toni / Scheifinger Renate 21 19 18 21 24 22 2 1 1 0
Sieger: Go Badminton 9 7 4 2


Spiel Penguasaan 21 Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vokroj Rene Mader Niki 8 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Toifl Alois Künzel Veronika 21 19 13 21 15 21 1 2 0 1
3.E Vokroj Katharina Weidlich Roman 21 11 23 21 0 0 2 0 1 0
1.D Toifl Alois / Vokroj Katharina Mader Niki / Pfeffer Walter 12 21 21 17 21 14 2 1 1 0
2.D Vokroj Rene / Joelly Niclas Weidlich Roman / Benetzeder Franz 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Young Gerald / Joelly Marlies Künzel Veronika / Pfeffer Walter 4 21 22 24 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3