Babolat-Cup Mittlere Division

am 25. Januar 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Six Pack Bad-Rats 0:6 0:12
Federsport 16 Sigas 4:2 9:4
Dekillas Hot Shots 3:3 9:7
Vienna Shuttlemasters Schlägertrupp 2:4 6:9
Sigas Hot Shots 1:5 3:11
Six Pack Schlägertrupp 1:5 4:10
Bad-Rats Federsport 16 3:3 8:8
Dekillas Vienna Shuttlemasters 4:2 9:5


Spiel Six Pack Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christian Dertina Sreeder Badigam 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Jürgen Finkes Fallmann Andreas 12 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.E Koudelka Edi Jerabek Jan 16 21 2 21 0 0 0 2 0 1
1.D Jürgen Finkes / Martin Kutschera Fallmann Andreas / Hofer Martin 11 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Koudelka Edi / Andreas Clausen Sreeder Badigam / Zhang R. 9 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.D Szedenik Herbert / Christian Dertina Jerabek Jan / Hofer Martin 10 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Rats 0 12 0 6

Spiel Federsport 16 Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Maresch Yannick Ofner Christian 21 13 23 21 0 0 2 0 1 0
2.E Pehak Martin Hörmann Peter 10 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Ploiner Christoph Robert Weber 22 20 22 20 0 0 2 0 1 0
1.D Maresch Yannick / Pehak Martin Ofner Christian / Ofner Andrea 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
2.D Ploiner Christoph / Maier Roman Hörmann Peter / Kirchlechner Alexander 14 21 21 16 18 21 1 2 0 1
3.D Shlyapkin Roman / Franek Andreas Spitzer Augustine / Robert Weber 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federsport 16 9 4 4 2

Spiel Dekillas Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christoph Joklik Lysgaard Henrik 13 21 21 10 19 21 1 2 0 1
2.E Roland Neumann Stemeseder Felix 21 17 6 21 17 21 1 2 0 1
3.E Meli Fric * van Linthoudt Ralph 20 22 21 5 21 11 2 1 1 0
1.D Szedenik Martina / Robert Jelinek Lysgaard Henrik / van Linthoudt Ralph 21 10 19 21 19 21 1 2 0 1
2.D Robert Jelinek / Meli Fric * Nguyen Thomas / Stemeseder Felix 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Szedenik Martina / Roland Neumann Nguyen Thomas / Nguyen Trung 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 9 7 3 3


Spiel Vienna Shuttlemasters Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Zach Robert 20 22 21 19 18 21 1 2 0 1
2.E Jörg Taborsky Hofbauer Norbert 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
3.E Pucher Nagl Kristof 14 21 21 23 0 0 0 2 0 1
1.D Jörg Taborsky / Aaron Jiang Zach Robert / Sonja Reiterer 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Deusch Christian / Pucher Robert Schlenz / Hofbauer Norbert 17 21 21 7 21 9 2 1 1 0
3.D Aaron Jiang / Liu Michelle Nürnberger Thomas / Nagl Kristof 21 18 15 21 17 21 1 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 6 9 2 4

Spiel Sigas Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ofner Christian Lysgaard Henrik 21 16 20 22 18 21 1 2 0 1
2.E Hörmann Peter Stemeseder Felix 16 21 21 12 21 17 2 1 1 0
3.E Kirchlechner Alexander van Linthoudt Ralph 8 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Kirchlechner Alexander / Ofner Christian Lysgaard Henrik / van Linthoudt Ralph 18 21 5 21 0 0 0 2 0 1
2.D Spitzer Augustine / Hörmann Peter Nguyen Trung / Stemeseder Felix 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.D Spitzer Augustine / Robert Weber Nguyen Trung / Nguyen Thomas 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hot Shots 3 11 1 5

Spiel Six Pack Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christian Dertina Zach Robert 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Jürgen Finkes Hofbauer Norbert 21 13 19 21 23 25 1 2 0 1
3.E Koudelka Edi Nagl Kristof 8 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Szedenik Herbert / Christian Dertina Sonja Reiterer / Robert Schlenz 12 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.D Jürgen Finkes / Martin Kutschera Nürnberger Thomas / Robert Schlenz 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Koudelka Edi / Andreas Clausen Nürnberger Thomas / Sonja Reiterer 23 21 11 21 15 21 1 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 4 10 1 5

Spiel Bad-Rats Federsport 16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sreeder Badigam Maresch Yannick 16 21 21 14 19 21 1 2 0 1
2.E Jerabek Jan Pehak Martin 18 21 21 14 20 22 1 2 0 1
3.E Hofer Martin Ploiner Christoph 7 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Zhang R. / Sreeder Badigam Maresch Yannick / Pehak Martin 21 16 14 21 21 16 2 1 1 0
2.D Hofer Martin / Fallmann Andreas Ploiner Christoph / Shlyapkin Roman 11 21 22 20 21 13 2 1 1 0
3.D Zhang R. / Jerabek Jan Shlyapkin Roman / Maier Roman 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 8 3 3

Spiel Dekillas Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christoph Joklik Deusch Christian 21 16 12 21 18 21 1 2 0 1
2.E Roland Neumann Jörg Taborsky 15 21 6 21 0 0 0 2 0 1
3.E Meli Fric * Pucher 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
1.D Szedenik Martina / Robert Jelinek Aaron Jiang / Pucher 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Jelinek / Meli Fric * Jörg Taborsky / Liu Michelle 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Szedenik Martina / Roland Neumann Aaron Jiang / Liu Michelle 15 21 22 20 21 15 2 1 1 0
Sieger: Dekillas 9 5 4 2