Babolat-Cup Hauptbewerb

am 10. Mai im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Penguasaan Cinghiali 0:6 2:12
Penguasaan Young Guns 1:5 4:11
Nanashi Bad-Mintons 5:1 10:4
Duracells federation 3:3 6:6
Panasha Wintin 4:2 9:5
Young Guns federation 2:4 6:8
Wintin Bad-Mintons 5:1 10:3
Nanashi Cinghiali 3:3 8:6
Panasha Duracells 4:2 8:5

Spiel Penguasaan Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Koller Alexander Wittek Matthias * 21 17 11 21 10 21 1 2 0 1
2.E Wewalka Johannes Unger Joachim 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.E Vokroj Rene Svoboda Alex 11 21 23 25 0 0 0 2 0 1
1.D Koller Alexander / Deusch Christian Unger Joachim / Ebert-Weglehner Roland 10 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Vokroj Rene / Anita Fobian Wittek Matthias * / Svoboda Alex 21 16 16 21 17 21 1 2 0 1
3.D Wewalka Johannes / Anita Fobian Wagner Stefanie / Ebert-Weglehner Roland 12 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Cinghiali 2 12 0 6

Spiel Penguasaan Young Guns 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Koller Alexander Arcilia Dave 15 21 21 18 17 21 1 2 0 1
2.E Deusch Christian Xin Jin 18 21 21 10 24 22 2 1 1 0
3.E Wewalka Johannes Sattler Markus 21 19 15 21 9 21 1 2 0 1
1.D Koller Alexander / Wewalka Johannes Sundara Jason / Jerabek Jan 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Vokroj Rene / Anita Fobian Ploiner Christoph / Sundara Jason 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Anita Fobian / Vokroj Katharina Arcilia Dave / Jerabek Jan 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Young Guns 4 11 1 5

 

Spiel Nanashi Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Martin Berka * Fallmann Andreas 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
2.E Peter Danecek Eschwé David 13 21 21 18 21 11 2 1 1 0
3.E Andreas Mandler Christian Menzinger 21 16 21 6 0 0 2 0 1 0
1.D Peter Danecek / Robert Kaiser Christian Menzinger / Günther Frank 17 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.D Robert Kaiser / Michael Smutny Fallmann Andreas / Günther Frank 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Kainbacher Gerhard / Yukiko Sakabe Eschwé David / Günther Frank 21 23 21 11 21 10 2 1 1 0
Sieger: Nanashi 10 4 5 1

Spiel Duracells federation 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wess Daniel Schneider Norbert 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E Petschnek Peter Zemann-Schälss Arnold 17 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3.E Schaub Malou Edlacher Tanja 5 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Wess Daniel / Rasmussen Kristian Schumacher Jan * / Edlacher Tanja 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Steinbichler Karin / Rasmussen Kristian Bäuerle Tobias / Schneider Norbert 21 6 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Steinbichler Karin / Schaub Malou Edgar Klammer / Bäuerle Regina 21 13 21 9 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 6 3 3

Spiel Panasha Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hoang Vinh Rybska Veronika 21 9 22 20 0 0 2 0 1 0
2.E Nahrebecki Dariusz Haslinger Philip 18 21 22 24 0 0 0 2 0 1
3.E Sreeder Badigam Amar Gerhard 22 20 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D Hoang Vinh / Nahrebecki Dariusz Woletz Werner / Amar Gerhard 21 18 19 21 21 19 2 1 1 0
2.D Wu Kenny / Volk Gerhard Haslinger Philip / Georg WALTER 14 21 21 18 18 21 1 2 0 1
3.D Yao Chenhui / Li Kaiyue Swoboda Susanne / Georg WALTER 24 22 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Panasha 9 5 4 2

Spiel Young Guns federation 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Arcilia Dave Schumacher Jan * 17 21 21 19 14 21 1 2 0 1
2.E Ploiner Christoph Edgar Klammer 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
3.E Sattler Markus Zemann-Schälss Arnold 20 22 20 22 0 0 0 2 0 1
1.D Sundara Jason / Ploiner Christoph Schneider Norbert / Edlacher Tanja 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Xin Jin / Sattler Markus Edgar Klammer / Zemann-Schälss Arnold 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.D Xin Jin / Jerabek Jan Schumacher Jan * / Bäuerle Regina 13 21 21 18 17 21 1 2 0 1
Sieger: federation 6 8 2 4

Spiel Wintin Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Rybska Veronika Jakob Eschwe 15 21 21 12 21 15 2 1 1 0
2.E Woletz Werner Christian Menzinger 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.E Amar Gerhard Günther Frank 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
1.D Haslinger Philip / Georg WALTER Fallmann Andreas / Günther Frank 21 19 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Amar Gerhard / Woletz Werner Eschwé David / Christian Menzinger 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Georg WALTER / Swoboda Susanne Fallmann Andreas / Christian Menzinger 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Wintin 10 3 5 1

Spiel Nanashi Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Martin Berka * Wittek Matthias * 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
2.E Peter Danecek Unger Joachim 21 17 10 21 17 21 1 2 0 1
3.E Andreas Mandler Svoboda Alex 23 21 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D Martin Berka * / Kainbacher Gerhard Unger Joachim / Ebert-Weglehner Roland 21 13 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Kainbacher Gerhard / Michael Smutny Svoboda Alex / Wittek Matthias * 21 18 11 21 19 21 1 2 0 1
3.D Robert Kaiser / Michael Smutny Wagner Stefanie / Ebert-Weglehner Roland 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 8 6 3 3

Spiel Panasha Duracells 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hoang Vinh Wess Daniel 10 21 21 13 21 12 2 1 1 0
2.E Volk Gerhard Petschnek Peter 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.E Sreeder Badigam Schaub Malou 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
1.D Nahrebecki Dariusz / Wu Kenny Wess Daniel / Rasmussen Kristian 19 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Li Kaiyue / Wu Kenny Steinbichler Karin / Rasmussen Kristian 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Li Kaiyue / Yao Chenhui Schaub Malou / Petschnek Peter 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Panasha 8 5 4 2