Babolat-Cup Hauptbewerb

und 4 Teams aus der Mittleren Division

29. November 2019 im Sportcenter MaXX


Tabelle mit allen Spielen vom 29.11.2019

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Cinghiali Nanashi 3:3 7:8
Schlägertrupp Bad-Mintons 3:3 7:8
Wintin Goodminton 2:4 6:8
Hot Shots Sigas 2:4 5:9
Penguasaan Duracells 4:2 8:6
Cinghiali Duracells 6:0 12:2
Schlägertrupp Sigas 3:3 7:6
Nanashi Goodminton 0:6 3:12
Hot Shots Bad-Mintons 1:5 2:11
Wintin Penguasaan 2:4 4:8


Spiel Cinghiali Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wittek Matthias Berka Martin * 23 21 21 12 0 0 2 0 1 0
2.E Unger Joachim Danecek Peter 13 21 21 18 19 21 1 2 0 1
3.E Fresser Alex Andreas Mandler 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1.D Unger Joachim / Ebert-Weglehner Roland Leithner Rudolf / Smutny Michael 21 18 19 21 21 15 2 1 1 0
2.D Svoboda Alex / Wittek Matthias Danecek Peter / Kaiser Robert 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Fresser Alex / Ebert-Weglehner Roland Kaiser Robert / Smutny Michael 21 16 19 21 21 17 2 1 1 0
Unentschieden 7 8 3 3Spiel Schlägertrupp Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zach Robert Eschwé Jakob 18 21 21 8 21 15 2 1 1 0
2.E Hofbauer Norbert Frank Günther 15 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Nagl Kristof Eschwé David 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Nagl Kristof / Sonja Reiterer Frank Günther / Frank Günther 21 18 16 21 21 7 2 1 1 0
2.D Hofbauer Norbert / Nürnberger Thomas Mangst Robert / Eschwé Jakob 21 14 17 21 14 21 1 2 0 1
3.D Nürnberger Thomas / Robert Schlenz Eschwé David / Mangst Robert 19 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3Spiel Wintin Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Volk Gerhard Blüml Christoph 7 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Rybska Veronika Maresch Yannick 21 13 21 19 0 0 2 0 1 0
3.E Amar Gerhard Ploiner Christoph 8 21 20 22 0 0 0 2 0 1
1.D Woletz Werner / Amar Gerhard Blüml Christoph / Pehak Martin 16 21 21 15 16 21 1 2 0 1
2.D Woletz Werner / Gredinger Anna Ploiner Christoph / Maresch Yannick 22 20 18 21 18 21 1 2 0 1
3.D Rybska Veronika / Gredinger Anna Fric Melanie / Pehak Martin 21 9 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 6 8 2 4Spiel Hot Shots Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stemeseder Felix Hörmann Peter 16 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.E Nguyen Trung Ofner Christian 19 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.E Yuko Nakai Kirchlechner Alexander 21 16 16 21 19 21 1 2 0 1
1.D Nguyen Thomas / Pham Ninh Hörmann Peter / Ofner Andrea 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Nguyen Trung / Pham Ninh Robert Weber / Ofner Andrea 19 21 21 17 21 16 2 1 1 0
3.D Nguyen Thomas / Stemeseder Felix Kirchlechner Alexander / Spitzer Augustine 21 19 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Sigas 5 9 2 4

Spiel Penguasaan Duracells 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Sudarma Allan * 16 21 21 12 21 12 2 1 1 0
2.E Marek Stefan Grasmück Philipp 13 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3.E Toth Peter Todt Peter 9 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Koller Alexander / Wong Alexander * Grasmück Philipp / Steinbichler Karin 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Toifl Alois / Marek Stefan Schaub Malou / Todt Peter 16 21 21 6 21 18 2 1 1 0
3.D Toifl Alois / Wong Alexander * Schaub Malou / Steinbichler Karin 21 19 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 8 6 4 2Spiel Cinghiali Duracells 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Wittek Matthias Sudarma Allan * 21 8 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Unger Joachim Grasmück Philipp 21 19 16 21 21 11 2 1 1 0
3.E Fresser Alex Todt Peter 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Unger Joachim / Ebert-Weglehner Roland Schaub Malou / Sudarma Allan * 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Wittek Matthias / Svoboda Alex Grasmück Philipp / Steinbichler Karin 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Ebert-Weglehner Roland / Svoboda Alex Steinbichler Karin / Schaub Malou 21 14 18 21 21 16 2 1 1 0
Sieger: Cinghiali 12 2 6 0Spiel Schlägertrupp Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zach Robert Hörmann Peter 21 18 15 21 20 22 1 2 0 1
2.E Hofbauer Norbert Ofner Christian 24 26 23 25 0 0 0 2 0 1
3.E Nagl Kristof Robert Weber 21 7 21 19 0 0 2 0 1 0
1.D Zach Robert / Sonja Reiterer Ofner Christian / Ofner Andrea 19 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2.D Nürnberger Thomas / Hofbauer Norbert Robert Weber / Spitzer Augustine 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Nagl Kristof / Nürnberger Thomas Kirchlechner Alexander / Spitzer Augustine 21 14 21 9 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 6 3 3

Spiel Nanashi Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Berka Martin * Blüml Christoph 21 17 5 21 16 21 1 2 0 1
2.E Danecek Peter Pehak Martin 19 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Andreas Mandler Ploiner Christoph 21 17 4 21 16 21 1 2 0 1
1.D Andreas Mandler / Leithner Rudolf Maresch Yannick / Ploiner Christoph 11 21 21 23 0 0 0 2 0 1
2.D Berka Martin * / Sakabe Yuki Blüml Christoph / Fric Melanie 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Kaiser Robert / Smutny Michael Maresch Yannick / Fric Melanie 11 21 21 17 14 21 1 2 0 1
Sieger: Goodminton 3 12 0 6

Spiel Hot Shots Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stemeseder Felix Eschwé Jakob 11 21 14 22 17 21 0 3 0 1
2.E Pham Ninh Frank Günther 4 21 0 21 0 0 0 2 0 1
3.E Yuko Nakai Eschwé David 19 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1.D Yuko Nakai / Pham Ninh Eschwé David / Frank Günther 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Stemeseder Felix / Nguyen Trung Mangst Robert / Eschwé David 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Nguyen Thomas / Nguyen Trung Mangst Robert / Eschwé Jakob 13 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 2 11 1 5

Spiel Wintin Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Volk Gerhard Deusch Christian 12 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.E Rybska Veronika Koller Alexander 21 17 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Amar Gerhard Toth Peter 21 10 21 7 0 0 2 0 1 0
1.D Woletz Werner / Georg WALTER Deusch Christian / Koller Alexander 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.D Volk Gerhard / Georg WALTER Wong Alexander * / Toifl Alois 8 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Rybska Veronika / Gredinger Anna Wong Alexander * / Marek Stefan 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 4 8 2 4