Babolat Cup Division 1 & 2

am 27. September 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Cinghiali Penguasaan 3:3 8:8
Nanashi Wintin 5:1 10:4
Duracells Goodminton 2:4 5:10
Nanashi Cinghiali 1:5 5:10
Wintin Goodminton 2:4 5:9
Penguasaan Duracells 4:2 9:4
Sigas Six Pack 2:4 5:8
Sigas Hot Shots 2:4 6:8
Hot Shots Vienna Shuttlemasters 4:2 9:6
Dekillas Six Pack 1:5 4:10
Dekillas Vienna Shuttlemasters 4:2 9:5

Spiel Cinghiali Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Stella Robert * Deusch Christian 21 7 16 21 21 17 2 1 1 0
2.E Unger Joachim Koller Alexander 16 21 21 18 22 20 2 1 1 0
3.E Svoboda Alex Toifl Alois 21 16 23 21 0 0 2 0 1 0
1.D Unger Joachim / Bith Socheth Wong Alexander / Marek Stefan 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.D Stella Robert * / Svoboda Alex Wong Alexander / Toifl Alois 21 16 18 21 18 21 1 2 0 1
3.D Bith Socheth / Ebert-Weglehner Roland Koller Alexander / Deusch Christian 22 24 22 20 11 21 1 2 0 1
Unentschieden 8 8 3 3

Spiel Nanashi Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Berka Martin * Rybska Veronika 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Danecek Peter Amar Gerhard 21 18 26 24 0 0 2 0 1 0
3.E Kainbacher Gerhard Woletz Werner 21 6 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Rybska Veronika / Georg WALTER 16 21 21 19 21 17 2 1 1 0
2.D Berka Martin * / Sakabe Yuki Nahrebecki Dariusz / Georg WALTER 13 21 21 17 21 19 2 1 1 0
3.D Sedy Mischa / Danecek Peter Nahrebecki Dariusz / Swoboda Susanne 14 21 21 23 0 0 0 2 0 1
Sieger: Nanashi 10 4 5 1

Spiel Duracells Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Grasmück Philipp Blüml Christoph 18 21 21 17 21 18 2 1 1 0
2.E Petschnek Peter Pehak Martin 13 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.E Todt Peter Ploiner Christoph 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Steinbichler Karin / Todt Peter Fric Melanie / Pehak Martin 16 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Steinbichler Karin / Petschnek Peter Fric Melanie / Maresch Yannick 14 21 21 19 7 21 1 2 0 1
3.D Steinbichler Karin / Grasmück Philipp Franek Andreas / Wenda Alex 21 11 13 21 21 11 2 1 1 0
Sieger: Goodminton 5 10 2 4

Spiel Nanashi Cinghiali 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Berka Martin * Stella Robert * 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Danecek Peter Unger Joachim 17 21 21 17 13 21 1 2 0 1
3.E Kainbacher Gerhard Svoboda Alex 18 21 21 19 14 21 1 2 0 1
1.D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Stella Robert * / Unger Joachim 21 13 17 21 14 21 1 2 0 1
2.D Berka Martin * / Sakabe Yuki Ebert-Weglehner Roland / Svoboda Alex 21 13 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Sedy Mischa / Danecek Peter Ebert-Weglehner Roland / Bith Socheth 18 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Cinghiali 5 10 1 5

Spiel Wintin Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Rybska Veronika Blüml Christoph 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Amar Gerhard Maresch Yannick 12 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.E Woletz Werner Wenda Alex 9 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1.D Nahrebecki Dariusz / Swoboda Susanne Maresch Yannick / Fric Melanie 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
2.D Nahrebecki Dariusz / Georg WALTER Blüml Christoph / Pehak Martin 26 28 21 14 16 21 1 2 0 1
3.D Woletz Werner / Amar Gerhard Franek Andreas / Ploiner Christoph 21 18 19 21 21 9 2 1 1 0
Sieger: Goodminton 5 9 2 4

Spiel Penguasaan Duracells 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Deusch Christian Grasmück Philipp 21 11 14 21 9 21 1 2 0 1
2.E Koller Alexander Petschnek Peter 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
3.E Marek Stefan Todt Peter 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Wong Alexander / Marek Stefan Todt Peter / Steinbichler Karin 21 9 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Wong Alexander / Toifl Alois Petschnek Peter / Steinbichler Karin 21 10 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Koller Alexander / Deusch Christian Grasmück Philipp / Steinbichler Karin 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 9 4 4 2

Spiel Sigas Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Möth Markus Huber Werner 18 21 21 13 9 21 1 2 0 1
2.E Hörmann Peter Nohejl Alex 21 17 24 22 0 0 2 0 1 0
3.E Kirchlechner Alexander Finkes Jürgen 7 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Robert Weber / Spitzer Augustine Huber Werner / Finkes Jürgen 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Hörmann Peter / Ofner Christian Nohejl Alex / Kutschera Martin 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
3.D Kirchlechner Alexander / Spitzer Augustine Dertina Christian / Clausen Andreas 15 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Six Pack 5 8 2 4

Spiel Sigas Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Möth Markus Sattler Markus 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
2.E Hörmann Peter Lysgaard Henrik 24 22 21 19 0 0 2 0 1 0
3.E Robert Weber van Linthoudt Ralph 18 21 21 18 17 21 1 2 0 1
1.D Möth Markus / Ofner Andrea Sattler Markus / Pham Ninh 19 21 21 19 17 21 1 2 0 1
2.D Ofner Andrea / Robert Weber Nguyen Thomas / Pham Ninh 15 21 22 24 0 0 0 2 0 1
3.D Kirchlechner Alexander / Spitzer Augustine Nguyen Thomas / Tiron Nicoletta 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hot Shots 6 8 2 4

Spiel Hot Shots Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sattler Markus Jörg Taborsky 21 19 19 21 21 18 2 1 1 0
2.E Lysgaard Henrik Florian Haid 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E van Linthoudt Ralph Aaron Jiang 20 22 21 12 19 21 1 2 0 1
1.D Lysgaard Henrik / Tiron Nicoletta Madl Ferenc / Richard Haubenwallner 21 7 21 6 0 0 2 0 1 0
2.D Pham Ninh / Tiron Nicoletta Truskaller Michael / Jörg Taborsky 22 20 16 21 21 15 2 1 1 0
3.D Nguyen Trung / van Linthoudt Ralph Florian Haid / Aaron Jiang 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Hot Shots 9 6 4 2

Spiel Dekillas Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Szedenik Martina Huber Werner 21 23 18 21 0 0 0 2 0 1
2.E Robert Jelinek Nohejl Alex 18 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.E Andreas Joklik Dertina Christian 11 21 20 22 0 0 0 2 0 1
1.D Szedenik Martina / Reinhard Marth Kutschera Martin / Nohejl Alex 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Jelinek / Roland Neumann Finkes Jürgen / Huber Werner 21 17 14 21 19 21 1 2 0 1
3.D Andreas Joklik / Roland Neumann Dertina Christian / Clausen Andreas 7 21 21 18 19 21 1 2 0 1
Sieger: Six Pack 4 10 1 5

Spiel Dekillas Vienna Shuttlemasters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Szedenik Martina Jörg Taborsky 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Robert Jelinek Florian Haid 21 19 19 21 21 15 2 1 1 0
3.E Andreas Joklik Aaron Jiang 22 20 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Szedenik Martina / Reinhard Marth Madl Ferenc / Richard Haubenwallner 21 9 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Jelinek / Roland Neumann Truskaller Michael / Jörg Taborsky 16 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Andreas Joklik / Roland Neumann Florian Haid / Aaron Jiang 21 19 15 21 13 21 1 2 0 1
Sieger: Dekillas 9 5 4 2