Babolat-Cup Qualifiers

am 17. Januar 2020 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Federleicht Fliegenfänger 4:2 8:5
Netztester Kleine Panditen 3:3 7:9
Inter16 On Bad Mints 5:1 10:4
Rasers Spielraum 3:3 8:7
Federmäuse Flying Rackets 4:2 10:4
Shuttle Up Team PVA 1:5 4:10
Netztester Federleicht 5:1 10:4
Fliegenfänger Inter16 1:5 4:10
Spielraum On Bad Mints 3:3 9:6
Shuttle Up Flying Rackets 2:4 5:8
Kleine Panditen Rasers 3:3 7:9
Team PVA Penguasaan Light 2:4 5:9
Federmäuse Penguasaan Light 4:2 9:5Sicher interssant für alle Badmintonfreunde:

Von 19. bis 22. Februar finden in Wien (Stadthalle B) die Austrian Open statt. Schauen Sie sich Weltklasse-Badminton live an!  Die Website des Turniers finden Sie hier!

Besuchen Sie den Babolat-Verkaufsstand von Alex Wong in der Badminton-Halle.


 

Spiel Federleicht Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Mader Niki Vanek Christian 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
2.E Brodtrager Hannes Martin Weber 21 7 21 12 0 0 2 0 1 0
3.E Eichler Rudi Kovacs Sabine 9 21 5 21 0 0 0 2 0 1
1.D Mader Niki / Schmit Robert Vanek Christian / Erhard Brigitte 9 21 21 18 21 17 2 1 1 0
2.D Brodtrager Hannes / Irina Enzi Gollubits Franz / Erhard Brigitte 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Schmit Robert / Eichler Rudi Thomas Kandl / Martin Weber 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federleicht 8 5 4 2


Spiel Netztester Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zhang Yuning Klausner Nico 17 21 21 11 21 15 2 1 1 0
2.E Stangl Robert Luk Simon 15 21 21 10 21 18 2 1 1 0
3.E Osele Günther Dick Vincent 21 8 17 21 22 20 2 1 1 0
1.D Krenn Christian / Alshalabi Nagwan Nguyen Michael / Nguyen Johann 11 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Alshalabi Nagwan / Korneck Irene Klausner Nico / Halbauer Daniel 7 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Krenn Christian / Korneck Irene Dick Vincent / Hackl Clemens 19 21 21 14 16 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 9 3 3


Spiel Inter16 On Bad Mints 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Ünal Markus Libal 21 8 21 0 0 0 2 0 1 0
2.E Hildebrandt Bernd Vorhemus 21 9 21 9 0 0 2 0 1 0
3.E Reyad Mahmud Dirnberger 21 11 16 21 21 15 2 1 1 0
1.D Hildebrandt Bernd / Ünal Markus Libal / Dirnberger 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
2.D Reyad Mahmud / Velisek Wolfgang Yancheva / Daniel Raithoher 19 21 21 15 21 15 2 1 1 0
3.D Pitsch Helmut / Velisek Wolfgang Yancheva / Vorhemus 20 22 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Inter16 10 4 5 1


Spiel Rasers Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Magrutsch Christian Hauser Valentin 23 21 14 21 15 21 1 2 0 1
2.E Jellen Andreas Ebner Martin 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.E Raser Erika Altnöder Manfred 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
1.D Kainz Ludwig / Raser Erika Hauser Valentin / Zbauzik Alexander 21 12 19 21 18 21 1 2 0 1
2.D Jellen Andreas / Sladek Sandra Ebner Martin / Zbauzik Alexander 17 21 21 19 21 12 2 1 1 0
3.D Magrutsch Christian / Faber Silvia Hauser senior / Altnöder Manfred 21 12 21 11 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 7 3 3


Spiel Federmäuse Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hejda Gerhard Joachim Fassl 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E Medve Jan Andreas Deutschmann 23 21 18 21 19 21 1 2 0 1
3.E Keim Peter Joachim Ritter 21 19 21 8 0 0 2 0 1 0
1.D Doris Holzweber / Medve Jan Joachim Fassl / Joachim Ritter 18 21 21 16 7 21 1 2 0 1
2.D Rothauer Franz / Hejda Gerhard Andreas Deutschmann / Wychera Luise 21 13 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Zielinska Kamila / Bauer Thomas Wychera Luise / Erich Wagner 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 10 4 4 2

 


Spiel Shuttle Up Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kornfeld Michael Sigwald Christoph 21 11 21 19 0 0 2 0 1 0
2.E Dharival Gaurav Grünsteidl Bernhard 10 21 21 13 17 21 1 2 0 1
3.E Driza Wolfgang Rohner Gerald 11 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1.D Goiss Timo / Knotzner Brigitte Prorok Florian / Maier Roman 16 21 21 13 16 21 1 2 0 1
2.D Poschner Erwin / Kornfeld Michael Halb Walter / Furthlehner Josef 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Driza Wolfgang / Poschner Erwin Furthlehner Josef / Maier Roman 13 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team PVA 4 10 1 5


Spiel Netztester Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zhang Yuning Mader Niki 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Stangl Robert Brodtrager Hannes 10 21 22 20 21 14 2 1 1 0
3.E Osele Günther Schmit Robert 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Zhang Yuning / Stangl Robert Mader Niki / Schmit Robert 19 21 21 16 21 8 2 1 1 0
2.D Osele Günther / Alshalabi Nagwan Irina Enzi / Brodtrager Hannes 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Korneck Irene / Krenn Christian Eichler Rudi / Irina Enzi 21 15 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Netztester 10 4 5 1

 


Spiel Fliegenfänger Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vanek Christian Ünal Markus 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.E Martin Weber Hildebrandt Bernd 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Kovacs Sabine Reyad Mahmud 21 9 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D Gollubits Franz / Erhard Brigitte Reyad Mahmud / Hildebrandt Bernd 15 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2.D Erhard Brigitte / Kovacs Sabine Ünal Markus / Pitsch Helmut 21 18 16 21 13 21 1 2 0 1
3.D Thomas Kandl / Martin Weber Velisek Wolfgang / Pitsch Helmut 21 17 11 21 7 21 1 2 0 1
Sieger: Inter16 4 10 1 5

Spiel Spielraum On Bad Mints 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hauser Valentin Dirnberger 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
2.E Ebner Martin Libal 21 17 19 21 18 21 1 2 0 1
3.E Altnöder Manfred Yancheva 21 17 18 21 12 21 1 2 0 1
1.D Hauser Valentin / Zbauzik Alexander Libal / Vorhemus 21 9 21 13 0 0 2 0 1 0
2.D Ebner Martin / Zbauzik Alexander Dirnberger / Daniel Raithoher 21 13 21 10 0 0 2 0 1 0
3.D Altnöder Manfred / Schober Christian Yancheva / Vorhemus 14 21 24 22 16 21 1 2 0 1
Unentschieden 9 6 3 3

Spiel Shuttle Up Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kornfeld Michael Joachim Fassl 12 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Dharival Gaurav Andreas Deutschmann 15 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.E Goiss Timo Joachim Ritter 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Goiss Timo / Driza Wolfgang Andreas Deutschmann / Erich Wagner 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Knotzner Brigitte / Poschner Erwin Joachim Ritter / Joachim Fassl 21 18 5 21 13 21 1 2 0 1
3.D Knotzner Brigitte / Dharival Gaurav Wychera Luise / Erich Wagner 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flying Rackets 5 8 2 4

Spiel Kleine Panditen Rasers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Michael Magrutsch Christian 21 11 15 21 21 19 2 1 1 0
2.E Halbauer Daniel Jellen Andreas 21 15 20 22 21 14 2 1 1 0
3.E Nguyen Johann Raser Erika 17 21 21 15 21 16 2 1 1 0
1.D Nguyen Michael / Nguyen Johann Kainz Ludwig / Raser Erika 18 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2.D Luk Simon / Klausner Nico Magrutsch Christian / Sladek Sandra 13 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Dick Vincent / Hackl Clemens Jellen Andreas / Kainz Ludwig 21 18 12 21 15 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 9 3 3

 

Spiel Team PVA Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Sigwald Christoph Pucher Andreas 7 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2.E Grünsteidl Bernhard Vokroj Rene 17 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.E Rohner Gerald Scheucher Christian 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Halb Walter / Grünsteidl Bernhard Vokroj Rene / Schmied Florian 13 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.D Halb Walter / Prorok Florian Pucher Andreas / Young Gerald 22 20 13 21 18 21 1 2 0 1
3.D Furthlehner Josef / Maier Roman Vokroj Katharina / Joelly Niclas 21 15 15 21 21 17 2 1 1 0
Sieger: Penguasaan Light 5 9 2 4

Spiel Federmäuse Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hejda Gerhard Pucher Andreas 23 21 22 20 0 0 2 0 1 0
2.E Medve Jan Vokroj Rene 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Keim Peter Scheucher Christian 15 21 21 15 11 21 1 2 0 1
1.D Doris Holzweber / Medve Jan Vokroj Rene / Schmied Florian 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
2.D Rothauer Franz / Hejda Gerhard Pucher Andreas / Young Gerald 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Zielinska Kamila / Bauer Thomas Vokroj Katharina / Joelly Niclas 21 19 16 21 21 18 2 1 1 0
Sieger: Federmäuse 9 5 4 2