Bad-Rats gewinnen Mittlere Division im Babolat-Cup

Samstag, 10. Juni 2017 im Sportcenter MaXX


Tabelle mit allen Spielen vom 10.6.2017

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bad-Rats Schlägertrupp 4:2 8:6
Bad Minions Hot Shots 2:4 6:8
Racketeers VSM 2 2:4 6:8
Dekillas Dickhäuter & Co. 3:3 7:7
Sigas Vienna Shuttlemasters I 2:4 6:8
Panditen Six Pack 3:3 7:8
Bad Minions Bad-Rats 3:3 6:7
Schlägertrupp Hot Shots 4:2 8:5
Dickhäuter & Co. Racketeers 4:2 9:4
Six Pack Vienna Shuttlemasters I 2:4 5:8
Sigas Panditen 3:3 7:7

Spiel Bad-Rats Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Fallmann Andreas Zach Robert 10 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.E Sreedhar Robert Schlenz 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
3.E Kriebernig Alexander Nagl Kristof 17 21 21 15 24 22 2 1 1 0
1.D Fallmann Andreas / Kriebernig Alexander Zach Robert / Helga Schroth 20 22 21 10 21 13 2 1 1 0
2.D Gruber Martin / Hofer Martin Helga Schroth / Robert Schlenz 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
3.D Sreedhar / Schluschanek Manfred Nürnberger Thomas / Nagl Kristof 19 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Rats 8 6 4 2Spiel Bad Minions Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nahrebeki Hubert Lysgaard Henrik 21 10 21 8 0 0 2 0 1 0
2.E Qi Shi van Linthoudt Ralph 19 21 23 21 24 26 1 2 0 1
3.E Vizauer Egon Stemeseder Felix 13 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Nahrebeki Hubert / Pham van Ninh Stemeseder Felix / Lysgaard Henrik 16 21 21 16 20 22 1 2 0 1
2.D Pham van Ninh / Vizauer Egon van Linthoudt Ralph / Nguyen Thomas 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Lee Jong-Pyo / Qi Shi Nguyen Trung / Nguyen Alexandra 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Hot Shots 6 8 2 4Spiel Racketeers VSM 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Seyfried Richard Deusch Christian 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.E Pils Hannes Marek Stefan 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3.E Jesse Truskaller Michael 22 24 21 19 17 21 1 2 0 1
1.D Baier Jürgen / Seyfried Richard Pucher Andreas / Madl Ferenc 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Baier Jürgen / Jesse Deusch Christian / Marek Stefan 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
3.D Pils Hannes / Jesse Richard Haubenwallner / Truskaller Michael 18 2121 10 19 21 0 1 2 0 1
Sieger: VSM 2 6 8 2 4Spiel Dekillas Dickhäuter & Co. 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Andreas Joklik Johannes Lenhart 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Reinhard Marth Swierczewski Marek 19 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Ulrich Jedliczka Gerald Max 21 15 14 21 5 21 1 2 0 1
1.D Robert Jelinek / Reinhard Marth Johannes Lenhart / Pelz Alexandra 21 11 23 21 0 0 2 0 1 0
2.D Robert Jelinek / Roland Neumann Swierczewski Marek / Swierczewska Kasia 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Andreas Joklik / Ulrich Jedliczka Gerald Max / Swierczewska Kasia 21 19 8 21 21 16 2 1 1 0
Unentschieden 7 7 3 3Spiel Sigas Vienna Shuttlemasters I 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christian Ofner Jörg Taborsky 10 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.E Hörmann Peter Florian Haid 21 15 21 8 0 0 2 0 1 0
3.E Robert Weber Aaron Jiang 21 11 21 9 0 0 2 0 1 0
1.D Willi Spitzer / Christian Ofner Jörg Taborsky / Yuko Nakai 21 13 17 21 16 21 1 2 0 1
2.D Hörmann Peter / Augustine Spitzer Xiaoyan Jiang / Liu Michelle 22 20 15 21 14 21 1 2 0 1
3.D Robert Weber / Höfner Christian Florian Haid / Liu Michelle 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Vienna Shuttlemasters I 6 8 2 4Spiel Panditen Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Böhme Benni Christian Dertina 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Rethmayer Philipp Jürgen Finkes 21 18 15 21 21 14 2 1 1 0
3.E Halbauer Daniel Koudelka Edi 10 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1.D Rethmayer Philipp / Böhme Benni Andreas Clausen / Jürgen Finkes 19 21 21 16 14 21 1 2 0 1
2.D Ondra Matthias / Hildebrandt Bernd Andreas Clausen / Christian Dertina 17 21 21 16 21 16 2 1 1 0
3.D Ondra Matthias / Schlegel Werner Martin Kutschera / Koudelka Edi 19 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3Spiel Bad Minions Bad-Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nahrebeki Hubert Gruber Martin 21 8 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Qi Shi Sreedhar 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3.E Vizauer Egon Kriebernig Alexander 15 21 6 21 0 0 0 2 0 1
1.D Vizauer Egon / Pham van Ninh Fallmann Andreas / Sreedhar 17 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.D Nahrebeki Hubert / Lee Jong-Pyo Fallmann Andreas / Hofer Martin 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Pham van Ninh / Qi Shi Gruber Martin / Gruber Elisabeth 18 21 21 13 21 19 2 1 1 0
Unentschieden 6 7 3 3

Spiel Schlägertrupp Hot Shots 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Zach Robert Lysgaard Henrik 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.E Robert Schlenz van Linthoudt Ralph 26 24 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Nagl Kristof Stemeseder Felix 21 16 15 21 21 19 2 1 1 0
1.D Zach Robert / Robert Schlenz Nguyen Alexandra / van Linthoudt Ralph 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Nagl Kristof / Nürnberger Thomas Stemeseder Felix / Nguyen Thomas 21 19 21 19 0 0 2 0 1 0
3.D Nürnberger Thomas / Helga Schroth Lysgaard Henrik / Nguyen Trung 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Schlägertrupp 8 5 4 2Spiel Dickhäuter & Co. Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Johannes Lenhart Seyfried Richard 21 15 22 20 0 0 2 0 1 0
2.E Swierczewski Marek Pils Hannes 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
3.E Gerald Max Jesse 21 16 16 21 22 24 1 2 0 1
1.D Johannes Lenhart / Swierczewska Kasia Baier Jürgen / Pils Hannes 21 12 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Gerald Max / Swierczewska Kasia Baier Jürgen / Seyfried Richard 10 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3.D Swierczewski Marek / Pelz Alexandra Jesse / Pils Hannes 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Dickhäuter & Co. 9 4 4 2Spiel Six Pack Vienna Shuttlemasters I 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christian Dertina Jörg Taborsky 6 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.E Jürgen Finkes Florian Haid 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Koudelka Edi Aaron Jiang 21 9 21 9 0 0 2 0 1 0
1.D Martin Kutschera / Jürgen Finkes Jörg Taborsky / Yuko Nakai 10 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2.D Andreas Clausen / Christian Dertina Liu Michelle / Xiaoyan Jiang 23 25 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Martin Kutschera / Koudelka Edi Yuko Nakai / Florian Haid 12 21 21 18 11 21 1 2 0 1
Sieger: Vienna Shuttlemasters I 5 8 2 4Spiel Sigas Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Christian Ofner Ondra Matthias 21 17 24 22 0 0 2 0 1 0
2.E Hörmann Peter Böhme Benni 21 12 19 21 18 21 1 2 0 1
3.E Robert Weber Rethmayer Philipp 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1.D Christian Ofner / Willi Spitzer Rethmayer Philipp / Halbauer Daniel 17 21 21 18 21 16 2 1 1 0
2.D Hörmann Peter / Willi Spitzer Laaber Peter / Hildebrandt Bernd 21 4 21 3 0 0 2 0 1 0
3.D Höfner Christian / Willi Spitzer Ondra Matthias / Schlegel Werner 8 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3