Babolat-Cup Qualifiers-Playoff


Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Adlers Team Rasers 2:4 7:8
Sunrise On Bad Mints 0:6 1:12
Kleine Panditen Inter16 3:3 7:7
Fliegende Federn Federleicht 4:2 9:5
Flying Rackets Penguasaan 21 5:1 11:3
Fliegenfänger Shuttle Up 0:6 1:12
Sunrise Rasers 0:6 1:12
Adlers Team Inter16 4:2 10:5
Fliegenfänger On Bad Mints 4:2 10:4
Shuttle Up Penguasaan 21 2:4 6:8
Fliegende Federn Kleine Panditen 5:1 10:5
Flying Rackets Federleicht 6:0 12:0

Spiel Adlers Team Rasers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Jajkowicz Wojciech Magrutsch Christian 21 17 10 21 16 21 1 2 0 1
2.E Sentosa Raser Erika 13 21 21 19 21 19 2 1 1 0
3.E Wolska-Ogrodnik Barbara Sladek Sandra 21 16 21 9 0 0 2 0 1 0
1.D Jajkowicz Wojciech / Rowny Jaroslaw Kainz Ludwig / Raser Erika 21 23 21 17 13 21 1 2 0 1
2.D Sentosa / Podgorzak Barbara Magrutsch Christian / Jellen Andreas 20 22 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Podgorzak Barbara / Rowny Jaroslaw Kainz Ludwig / Jellen Andreas 24 22 21 14 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 7 3 3

Spiel Sunrise On Bad Mints 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Neeraj Diruberger 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.E Rama David Lackner 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Naresh Daniel Raithoher 12 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Neeraj / Bharani Stefan Vorhemus / Diruberger 21 18 18 21 17 21 1 2 0 1
2.D Naresh / Bharani Diruberger / David Lackner 25 27 13 21 0 0 0 2 0 1
3.D Narendra / Rama Stefan Vorhemus / Daniel Raithoher 9 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: On Bad Mints 1 12 0 6

Spiel Kleine Panditen Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Michael Atzenhofer Ernst 21 19 14 21 21 15 2 1 1 0
2.E Laaber Peter Baron Nadja 21 17 22 20 0 0 2 0 1 0
3.E Schlegel Werner Velisek Wolfgang 21 15 22 20 0 0 2 0 1 0
1.D Nguyen Michael / Halbauer Daniel Velisek Wolfgang / Ünal Markus 19 21 21 11 16 21 1 2 0 1
2.D Hackl Clemens / Schlegel Werner Hildebrandt Bernd / Baron Nadja 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Dick Vincent / Laaber Peter Hildebrandt Bernd / Ünal Markus 12 21 21 23 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3

Spiel Fliegende Federn Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Bauer Thomas Künzel Veronika 21 17 20 22 17 21 1 2 0 1
2.E Frank Dominik Weidlich Roman 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Kohls Peter Erhard Brigitte 21 19 21 15 0 0 2 0 1 0
1.D Kohls Peter / Schilberg Johannes Pfeffer Walter / Weidlich Roman 21 18 7 21 21 16 2 1 1 0
2.D Bauer Thomas / Glauninger Michaela Künzel Veronika / Schmit Robert 19 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.D Chen Johannes / Schabel Roswitha Pfeffer Walter / Schmit Robert 21 10 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Fliegende Federn 9 5 4 2

Spiel Flying Rackets Penguasaan 21 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Andreas Mandler Marek Stefan 10 21 21 14 11 21 1 2 0 1
2.E Andreas Mandler *
Toifl Alois 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
3.E Andreas Deutschmann Young Gerald 21 4 21 9 0 0 2 0 1 0
1.D Joachim Fassl / Spitzer Wilhelm Joelly Niclas / Marek Stefan 21 23 21 16 21 11 2 1 1 0
2.D Joachim Ritter / Andreas Deutschmann Toifl Alois / Joelly Niclas 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Joachim Ritter / Andreas Mandler Young Gerald / Joelly Marlies 21 12 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flying Rackets 11 3 5 1

Spiel Fliegenfänger Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Quell Arnold Kornfeld Michael 10 21 21 17 15 21 1 2 0 1
2.E Martin Weber Kad Ankur 22 24 16 21 0 0 0 2 0 1
3.E Erhard Brigitte Goiss 18 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1.D Thomas Kandl / Vanek Christian Kornfeld Michael / Dharival Gaurav 12 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.D Quell Arnold / Hofner Christine Speiser Christian / Driza Wolfgang 11 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3.D Hofner Christine / Erhard Brigitte Goiss / Driza Wolfgang 11 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Shuttle Up 1 12 0 6

Spiel Sunrise Rasers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Neeraj Magrutsch Christian 14 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2.E Rama Raser Erika 21 17 11 21 10 21 1 2 0 1
3.E Narendra Sladek Sandra 9 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Narendra / Naresh Kainz Ludwig / Raser Erika 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Rama / Bharani Jellen Andreas / Sladek Sandra 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3.D Neeraj / Naresh Magrutsch Christian / Magrutsch Hilde 8 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Rasers 1 12 0 6

Spiel Adlers Team Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Jajkowicz Wojciech Atzenhofer Ernst 21 17 21 11 0 0 2 0 1 0
2.E Sentosa Hildebrandt Bernd 11 21 21 18 20 22 1 2 0 1
3.E Rowny Jaroslaw Ünal Markus 24 22 11 21 18 21 1 2 0 1
1.D Jajkowicz Wojciech / Rowny Jaroslaw Velisek Wolfgang / Hildebrandt Bernd 21 19 21 13 0 0 2 0 1 0
2.D Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara Ünal Markus / Baron Nadja 17 21 21 16 21 19 2 1 1 0
3.D Wolska-Ogrodnik Barbara / Sentosa Atzenhofer Ernst / Baron Nadja 21 19 24 22 0 0 2 0 1 0
Sieger: Adlers Team 10 5 4 2

Spiel Fliegenfänger On Bad Mints 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vanek Christian Daniel Raithoher 18 21 21 13 18 21 1 2 0 1
2.E Martin Weber Diruberger 21 14 21 8 0 0 2 0 1 0
3.E Quell Arnold Stefan Vorhemus 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
1.D Martin Weber / Vanek Christian Daniel Raithoher / David Lackner 21 6 21 10 0 0 2 0 1 0
2.D Quell Arnold / Thomas Kandl Stefan Vorhemus / Diruberger 21 12 18 21 23 25 1 2 0 1
3.D Hofner Christine / Erhard Brigitte David Lackner / Vesela 21 11 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Fliegenfänger 10 4 4 2

Spiel Shuttle Up Penguasaan 21 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kad Ankur Marek Stefan 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.E Kornfeld Michael Toifl Alois 11 21 4 21 0 0 0 2 0 1
3.E Goiss Joelly Niclas 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Kad Ankur / Dharival Gaurav Joelly Niclas / Marek Stefan 21 15 13 21 19 21 1 2 0 1
2.D Dharival Gaurav / Speiser Christian Toifl Alois / Young Gerald 21 19 15 21 16 21 1 2 0 1
3.D Driza Wolfgang / Speiser Christian Joelly Marlies / Young Gerald 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 21 6 8 2 4

Spiel Fliegende Federn Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Bauer Thomas Halbauer Daniel 23 25 21 16 21 12 2 1 1 0
2.E Frank Dominik Hackl Clemens 19 21 21 11 21 16 2 1 1 0
3.E Schilberg Johannes Dick Vincent 25 23 21 10 0 0 2 0 1 0
1.D Chen Johannes / Schabel Roswitha Nguyen Michael / Halbauer Daniel 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2.D Chen Johannes / Glauninger Michaela Dick Vincent / Hackl Clemens 22 20 6 21 21 15 2 1 1 0
3.D Schilberg Johannes / Kohls Peter Schlegel Werner / Nguyen Michael 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Fliegende Federn 10 5 5 1

Spiel Flying Rackets Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Andreas Mandler Künzel Veronika 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
2.E Joachim Fassl Weidlich Roman 21 9 21 9 0 0 2 0 1 0
3.E Andreas Deutschmann Erhard Brigitte 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
1.D Joachim Fassl / Spitzer Wilhelm Erhard Brigitte / Pfeffer Walter 21 16 24 22 0 0 2 0 1 0
2.D Joachim Ritter / Andreas Deutschmann Schmit Robert / Pfeffer Walter 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Joachim Ritter / Andreas Mandler Künzel Veronika / Schmit Robert 22 20 22 20 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flying Rackets 12 0 6 0