Babolat-Cup Qualifiers-Playoff

am 24.Mai 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Fliegenfänger Penguasaan 21 3:3 7:7
Federleicht Inter16 2:4 5:9
Rasers Shuttle Up 2:4 7:8
Penguasaan 21 Adlers Team 0:6 1:12
Flying Rackets Fliegende Federn 4:2 8:5
Kleine Panditen Fliegenfänger 5:1 10:2
Adlers Team Kleine Panditen 6:0 12:2
Rasers Flying Rackets 2:4 7:9
Federleicht Shuttle Up 2:4 8:9
Inter16 Fliegende Federn 4:2 10:6

Spiel Fliegenfänger Penguasaan 21 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Quell Arnold Vokroj Rene 3 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2.E Weiss Otto Schmied 21 7 21 12 0 0 2 0 1 0
3.E Gollubits Franz Joelly Niclas 25 27 21 17 24 22 2 1 1 0
1.D Gollubits Franz / Quell Arnold Vokroj Rene / Joelly Niclas 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2.D Thomas Kandl / Weiss Otto Schmied / Scheucher 18 21 21 17 23 25 1 2 0 1
3.D Erhard Brigitte / Kovacs Sabine Scheucher / Young Gerald 21 12 21 19 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 7 3 3

Spiel Federleicht Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Brodtrager Hannes Arnuga Iztock 16 21 24 26 0 0 0 2 0 1
2.E Pfeffer Walter Ünal Markus 21 15 5 21 12 21 1 2 0 1
3.E Schellerer Stefan Velisek Wolfgang 21 17 21 18 0 0 2 0 1 0
1.D Brodtrager Hannes / Pfeffer Walter Velisek Wolfgang / Pitsch Helmut 21 19 14 21 21 17 2 1 1 0
2.D Schellerer Stefan / Huber Matthias Hildebrandt Bernd / Baron Nadja 9 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Brauch Beate / Huber Matthias Pitsch Helmut / Baron Nadja 8 21 9 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Inter16 5 9 2 4


Spiel Rasers Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Magrutsch Christian Kad Ankur 21 16 11 21 25 27 1 2 0 1
2.E Feuchtinger Alex Kornfeld Michael 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
3.E Zerkhold Singh Prabhjot 20 22 11 21 0 0 0 2 0 1
1.D Kainz Ludwig / Raser Erika Kornfeld Michael / Kad Ankur 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
2.D Magrutsch Christian / Sladek Sandra Singh Prabhjot / Goiss 21 23 21 19 20 22 1 2 0 1
3.D Magrutsch Hilde / Kainz Ludwig Knotzner Brigitte / Poschner Erwin 19 21 21 13 14 21 1 2 0 1
Sieger: Shuttle Up 7 8 2 4

Spiel Penguasaan 21 Adlers Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vokroj Rene Michi Kupp 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Scheucher Jajkowicz Wojciech 14 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.E Young Gerald Baran Slawomir 18 21 4 21 0 0 0 2 0 1
1.D Scheucher / Schmied Podgorzak Barbara / Michi Kupp 9 21 6 21 0 0 0 2 0 1
2.D Young Gerald / Joelly Niclas Wolska-Ogrodnik Barbara / Jajkowicz Wojciech 7 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.D Vokroj Rene / Joelly Niclas Baran Slawomir / Rowny Jaroslaw 14 21 21 19 17 21 1 2 0 1
Sieger: Adlers Team 1 12 0 6


Spiel Flying Rackets Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Bilger Benjamin Bauer Thomas 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Andreas Deutschmann Frank Dominik 13 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3.E Markus Kapfer Schilberg Johannes 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
1.D Joachim Ritter / Bilger Benjamin Chen Johannes / Kohls Peter 21 8 21 12 0 0 2 0 1 0
2.D Andreas Deutschmann / Joachim Ritter Schabel Roswitha / Franz Jud 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Erich Wagner / Markus Kapfer Franz Jud / Glauninger Michaela 21 19 18 21 21 18 2 1 1 0
Sieger: Flying Rackets 8 5 4 2


Spiel Kleine Panditen Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Halbauer Daniel Quell Arnold 21 14 21 5 0 0 2 0 1 0
2.E Hackl Clemens Weiss Otto 21 11 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Schlegel Werner Kovacs Sabine 16 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1.D Halbauer Daniel / Nguyen Michael Kovacs Sabine / Thomas Kandl 22 20 21 16 0 0 2 0 1 0
2.D Hackl Clemens / Luk Gollubits Franz / Quell Arnold 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Dick Vincent / Schlegel Werner Erhard Brigitte / Weiss Otto 21 11 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Kleine Panditen 10 2 5 1

Spiel Adlers Team Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Michi Kupp Halbauer Daniel 21 5 21 6 0 0 2 0 1 0
2.E Jajkowicz Wojciech Dick Vincent 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
3.E Rowny Jaroslaw Luk 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
1.D Podgorzak Barbara / Michi Kupp Luk / Nguyen Michael 21 6 21 4 0 0 2 0 1 0
2.D Jajkowicz Wojciech / Wolska-Ogrodnik Barbara Hackl Clemens / Dick Vincent 19 21 21 12 21 12 2 1 1 0
3.D Rowny Jaroslaw / Baran Slawomir Schlegel Werner / Nguyen Michael 14 21 21 14 21 15 2 1 1 0
Sieger: Adlers Team 12 2 6 0


Spiel Rasers Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Magrutsch Christian Bilger Benjamin 12 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2.E Feuchtinger Alex Andreas Deutschmann 11 21 21 15 21 18 2 1 1 0
3.E Zerkhold Markus Kapfer 21 16 11 21 10 21 1 2 0 1
1.D Kainz Ludwig / Raser Erika Joachim Ritter / Andreas Deutschmann 24 22 19 21 19 21 1 2 0 1
2.D Magrutsch Christian / Sladek Sandra Joachim Ritter / Erich Wagner 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Zerkhold / Feuchtinger Alex Markus Kapfer / Erich Wagner 19 21 21 18 11 21 1 2 0 1
Sieger: Flying Rackets 7 9 2 4


Spiel Federleicht Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Brodtrager Hannes Kad Ankur 21 17 19 21 17 21 1 2 0 1
2.E Schellerer Stefan Kornfeld Michael 21 17 16 21 11 21 1 2 0 1
3.E Huber Matthias Goiss 18 21 21 12 19 21 1 2 0 1
1.D Schellerer Stefan / Pfeffer Walter Poschner Erwin / Knotzner Brigitte 21 19 16 21 21 17 2 1 1 0
2.D Pfeffer Walter / Huber Matthias Poschner Erwin / Singh Prabhjot 21 17 18 21 14 21 1 2 0 1
3.D Brauch Beate / Brodtrager Hannes Goiss / Knotzner Brigitte 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Shuttle Up 8 9 2 4

Spiel Inter16 Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Arnuga Iztock Bauer Thomas 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Hildebrandt Bernd Frank Dominik 16 21 21 17 6 21 1 2 0 1
3.E Ünal Markus Kohls Peter 21 19 14 21 21 16 2 1 1 0
1.D Ünal Markus / Hildebrandt Bernd Chen Johannes / Franz Jud 18 21 21 16 21 17 2 1 1 0
2.D Arnuga Iztock / Velisek Wolfgang Glauninger Michaela / Bauer Thomas 21 19 8 21 18 21 1 2 0 1
3.D Pitsch Helmut / Baron Nadja Schabel Roswitha / Schilberg Johannes 21 11 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Inter16 10 6 4 2