Babolat-Cup Qualifiers Playoff

am 22. März 2019 im Sportcenter MaXX

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Flying Rackets Inter16 6:0 12:1
Federleicht Kleine Panditen 4:2 9:4
Penguasaan 21 Rasers 3:3 6:7
Fliegende Federn Fliegenfänger 6:0 12:0
Kleine Panditen Shuttle Up 2:4 5:9
Fliegende Federn Adlers Team 4:2 9:5
Rasers Inter16 1:5 3:11
Adlers Team Federleicht 3:3 7:7
Flying Rackets Shuttle Up 6:0 12:1
Sunrise Penguasaan 21 2:4 4:8
Sunrise Fliegenfänger 4:2 9:6Spiel Flying Rackets Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Andreas Mandler Arnuga Iztock 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Bilger Benjamin Baron Nadja 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Andreas Deutschmann Velisek Wolfgang 21 8 21 13 0 0 2 0 1 0
1.D Andreas Mandler / Martin List Hildebrandt Bernd / Atzenhofer Ernst 21 17 21 9 0 0 2 0 1 0
2.D Bilger Benjamin / Markus Kapfer Hildebrandt Bernd / Baron Nadja 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
3.D Markus Kapfer / Martin List Velisek Wolfgang / Baron Nadja 20 22 21 19 21 15 2 1 1 0
Sieger: Flying Rackets 12 1 6 0


Spiel Federleicht Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Mader Niki Nguyen Michael 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
2.E Künzel Veronika Dick Vincent 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
3.E Weidlich Roman Laaber Peter 21 10 21 4 0 0 2 0 1 0
1.D Künzel Veronika / Mader Niki Nguyen Michael / Laaber Peter 21 12 21 9 0 0 2 0 1 0
2.D Weidlich Roman / Schmit Robert Dick Vincent / Hackl Clemens 17 21 21 16 11 21 1 2 0 1
3.D Schmitt Christian / Erhard Brigitte Luk / Hackl Clemens 17 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federleicht 9 4 4 2


Spiel Penguasaan 21 Rasers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Vokroj Rene Magrutsch Christian 20 22 22 20 21 19 2 1 1 0
2.E Vokroj Katharina Raser Erika 21 10 26 24 0 0 2 0 1 0
3.E Young Gerald Zerkhold 10 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Vokroj Rene / Joelly Niclas Kainz Ludwig / Raser Erika 14 21 25 27 0 0 0 2 0 1
2.D Young Gerald / Joelly Marlies Magrutsch Christian / Zerkhold 20 22 14 21 0 0 0 2 0 1
3.D Vokroj Katharina / Joelly Niclas Magrutsch Hilde / Sladek Sandra 21 19 21 11 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 7 3 3


Spiel Fliegende Federn Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Bauer Thomas Vanek Christian 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Frank Dominik Martin Weber 21 15 21 3 0 0 2 0 1 0
3.E Franz Jud Weiss Otto 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Bauer Thomas / Glauninger Michaela Vanek Christian / Martin Weber 21 16 21 10 0 0 2 0 1 0
2.D Frank Dominik / Schabel Roswitha Weiss Otto / Erhard Brigitte 21 19 21 13 0 0 2 0 1 0
3.D Franz Jud / Chen Johannes Gollubits Franz / Thomas Kandl 21 8 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Fliegende Federn 12 0 6 0


Spiel Kleine Panditen Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Nguyen Michael Kad Ankur 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Dick Vincent Kornfeld Michael 12 21 21 19 21 17 2 1 1 0
3.E Luk Driza Wolfgang 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1.D Hackl Clemens / Dick Vincent Kornfeld Michael / Dharival Gaurav 17 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.D Nguyen Michael / Luk Dharival Gaurav / Speiser Christian 21 18 14 21 13 21 1 2 0 1
3.D Hackl Clemens / Laaber Alex Speiser Christian / Knotzner Brigitte 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Shuttle Up 5 9 2 4

Spiel Fliegende Federn Adlers Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Bauer Thomas Jajkowicz Wojciech 21 10 21 16 0 0 2 0 1 0
2.E Frank Dominik Schramek Manuel 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
3.E Franz Jud Wolska-Ogrodnik Barbara 21 8 19 21 21 19 2 1 1 0
1.D Bauer Thomas / Glauninger Michaela Baran Slawomir / Rowny Jaroslaw 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Chen Johannes / Franz Jud Schramek Manuel / Podgorzak Barbara 12 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3.D Frank Dominik / Schabel Roswitha Jajkowicz Wojciech / Wolska-Ogrodnik Barbara 17 21 21 17 13 21 1 2 0 1
Sieger: Fliegende Federn 9 5 4 2

Spiel Rasers Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Magrutsch Christian Atzenhofer Ernst 9 21 21 11 21 11 2 1 1 0
2.E Raser Erika Hildebrandt Bernd 13 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3.E Zerkhold Baron Nadja 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1.D Kainz Ludwig / Raser Erika Atzenhofer Ernst / Baron Nadja 22 24 12 21 0 0 0 2 0 1
2.D Magrutsch Christian / Sladek Sandra Velisek Wolfgang / Hildebrandt Bernd 21 18 19 21 24 26 1 2 0 1
3.D Kainz Ludwig / Magrutsch Hilde Velisek Wolfgang / Baron Nadja 19 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Inter16 3 11 1 5


Spiel Adlers Team Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Schramek Manuel Mader Niki 11 21 21 15 13 21 1 2 0 1
2.E Jajkowicz Wojciech Künzel Veronika 5 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3.E Baran Slawomir Weidlich Roman 21 17 14 21 21 13 2 1 1 0
1.D Schramek Manuel / Jajkowicz Wojciech Weidlich Roman / Schmit Robert 21 17 21 5 0 0 2 0 1 0
2.D Rowny Jaroslaw / Baran Slawomir Schmit Robert / Künzel Veronika 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
3.D Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara Erhard Brigitte / Mader Niki 15 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3

Spiel Flying Rackets Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Andreas Mandler Kad Ankur 21 19 21 15 0 0 2 0 1 0
2.E Bilger Benjamin Kornfeld Michael 21 15 21 10 0 0 2 0 1 0
3.E Andreas Deutschmann Driza Wolfgang 21 12 21 7 0 0 2 0 1 0
1.D Andreas Mandler / Martin List Kad Ankur / Poschner Erwin 21 15 21 7 0 0 2 0 1 0
2.D Markus Kapfer / Bilger Benjamin Speiser Christian / Knotzner Brigitte 21 12 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Markus Kapfer / Andreas Deutschmann Knotzner Brigitte / Dharival Gaurav 17 21 21 17 22 20 2 1 1 0
Sieger: Flying Rackets 12 1 6 0


Spiel Sunrise Penguasaan 21 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kesav Vokroj Rene 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2.E Satish Vokroj Katharina 9 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3.E Rama Young Gerald 21 7 23 21 0 0 2 0 1 0
1.D Naresh / Narendra Vokroj Rene / Joelly Niclas 9 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.D Kesav / Naresh Young Gerald / Joelly Niclas 21 11 21 19 0 0 2 0 1 0
3.D Rama / Narendra Vokroj Katharina / Joelly Niclas 7 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 21 4 8 2 4


Spiel Sunrise Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Kesav Martin Weber 21 16 20 22 22 20 2 1 1 0
2.E Narendra Weiss Otto 21 3 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Naresh Erhard Brigitte 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
1.D Kesav / Satish Weiss Otto / Gollubits Franz 16 21 21 7 21 13 2 1 1 0
2.D Rama / Satish Thomas Kandl / Vanek Christian 16 21 21 19 14 21 1 2 0 1
3.D Naresh / Rama Gollubits Franz / Erhard Brigitte 19 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Sieger: Sunrise 9 6 4 2